ЗВІТ ДИРЕКТОРА (ЗАВІДУВАЧА) ЗА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗВІТ

Директора (завідувача) дошкільного навчального закладу

14Калинка»Янцер О.В.

Про діяльність дошкільного навчального закладу

у 2018-2019 навчальному році

Дата: 27.05.2019

Вітаю представників батьківської громади, колектив нашого дошкільного закладу – педагогів, медиків, молодший обслуговуючий персонал.Як керівник дошкільного навчального закладу в своїй діяльності керуюсь Конституцією України, Законами України:  «Про освіту», «Про дошкільну освіту»; Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305,  іншими нормативно – правовими актами,  Статутом дошкільного навчального закладу, затвердженим рішенням міської ради № 42/VI-217від 10.10.2014.Порядок діяльності дошкільного закладу визначений «Правилами внутрішнього трудового розпорядку»,  посадові обов’язки персоналу є в наявності, відповідають нормативним вимогам, затверджені завідувачем ДНЗ.

І.  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Дошкільний навчальний заклад № 14 «Калинка» загального типу, підпорядкований відділу освіти Конотопської міської ради, розпочав своє функціонування у 1964 році. За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 75 місць.  Групові приміщення повністю забезпечені меблями та  ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, але відсутній музично-фізкультурний зал, обладнані  методичний кабінет та медичний кабінет.

Територія закладу обладнана ігровими майданчики для кожної вікової групи.

ІІ.  СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

Дошкільний заклад розраховано  для дітей від 2 до 6 років. Групи комплектувались за  електронною реєстрацією в дошкільний заклад та направленнями  міського відділу освіти у  період з травня-серпня  2018 року.

На початок навчального року було укомплектовано 4 вікові групи:

2 група для дітей раннього віку; 3 групи для дітей дошкільного віку, всі вікові групи україномовні.

Протягом  минулого навчального року  дошкільний заклад відвідувало в середньому  76 дітей, що на 1 дитину менше ніж у попередньому році і складає 152% від проектної потужності:

Контингент вихованців закладу в середньому протягом навчального року становить:

дітей  раннього  віку – 29,

дошкільного  – 85 дітей,

до школи випущено – 27 дітей.

У ДНЗ проводиться робота з   вирішення проблем соціального захисту вихованців та працівників. На початок навчального року було оновлено соціальний паспорт вихованців закладу, визначено склад сімей вихованців, кількість дітей пільгових категорій. За даними моніторингу встановлено:

у багатодітних родинах – 1,8% (2);

діти із сімей учасників бойових дій  – 0% (0);

з малозабезпечених сімей – 6,1%(7).

діти, батьки яких були в АТО – 9,6% ( 11)

Діти -інваліди -1,8% ( 2).

Дошкільний  закладі працює  за художньо-естетичним напрямком.

ІІІ.  КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: директор (завідувач),  музичний керівник, 11 вихователів (з них  3 – знаходяться у відпустці з догляду за дитиною), практичний психолог. Вихователь-метолист також знаходиться у відпустці з догляду за дитиною.

Якісний склад педагогів

мають вищу освіту – 14 педагогів (93,3%),

середньо-спеціальну – 1 (6,6%),

вищу кваліфікаційну категорію  –0 (0%),

першу кваліфікаційну категорію  – 4 (27%),

другу категорію – 2  (13%),

категорію «спеціаліст» -7 (47%), це молоді спеціалісти.

педагогічні звання – 0 (0%).

Колектив закладу молодий: 8 педагогів мають вік до 35 років. Троє  педагогів з вищою освітою мають стаж не більше 3-х років, 4 вихователя навчається у ВНЗ, тому наш колектив має значні підстави для фахового зростання, що неодмінно позитивно вплине на якість навчально-виховного процесу.

Впродовж звітного періоду прийнято до закладу 3 працівників, з них 2 – педагоги, 1 – практичний психолог.

Звільнено 1 працівник (двірник). Причини звільнення – власне бажання.

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів. У поточному році курси підвищення кваліфікації пройшли 4 педагога. Атестованих у 2018-2019 навчального року не було.

ІV.  ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2017-2018 н.р.

Упродовж 2017/2018 навчального року для колективу дошкільного навчального закладу пріоритетними були такі завдання:

 1. Розвивати екологічну компетентність дошкільників шляхом активізації розумово-пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності.

2.Сприяти збереженню та зміцненню  фізичного здоров’я дітей через вдосконалення та урізноманітнення фізкультурно-оздоровчої роботи.

3.Впроваджувати в роботу закладу сюжетно-рольові ігри, як засіб соціалізації дітей дошкільного віку.

Завдання на поточний навчальний рік визначено наступним чином:

 1. Створення якісних умов функціонування дошкільного навчального закладу на сучасному етапі з урахуванням вимог та змін в освітній галузі.
 2. Оновлення змісту та якості дошкільної освіти через:

впровадження в практику інноваційних технологій та перспективного досвіду;

оновлення розвивального середовища в групових приміщеннях та на дитячих ігрових майданчиках, створення умов для повноцінного фізичного розвитку кожної дитини;

набуття дитиною навичок здорового способу життя шляхом впровадження у роботу з дошкільниками здоров’язберігаючих технологій;

підвищення комунікативної та мовленнєвої компетенції дошкільників.

удосконалення системи внутрішнього контролю та оцінювання якості дошкільної освіти дітей.

 1. Створення умов повноцінного, різнобічного розвитку ініціативної, творчої та компетентної особистості через впровадження інноваційних технологій;
 2. Підвищення активної педагогічної позиції педагогів, формування педагогічної рефлексії, відкритості інноваціям, здатності творчо змінюватись до вимог сучасності та власного потенціалу;
 3. Підвищення якості та ефективності освітнього процесу завдяки широкому впровадженню в практику роботи ДНЗ методів та засобів ІКТ;
 4. Впровадження нових форм співпраці з родинами вихованців та соціальними установами з метою покращення якості освітнього процесу та зміцнення матеріальної бази закладу.

Відповідно до основних завдань педагогічного колективу з питань навчання та виховання дітей було встановлено контроль за навчально-виховною роботою в групах та надання методичної допомоги. Протягом навчального року здійснювались різні види контролю, серед яких:

Стан готовності групи до нового навчального року (вересень);

«Стан фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі дошкільної освіти» (листопад);

«Стан роботи з екологічного виховання дошкільників»  (лютий);

Підготовка до літнього оздоровчого періоду (травень);

Готовність дітей до навчання у школі (квітень)

Ведення педагогічної документації. Зміст та якість перспективного та календарного планування;

Адміністративно-господарчий контроль;

Аналіз рівня розвитку вихованців старших груп;

Організація харчування дітей. Культурно-гігієнічні навички дітей;

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог у ДНЗ (систематичний);

Дотримання умов безпеки (жовтень, квітень).

На постійному контролі у адміністрації ДНЗ знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей. Традиційно у ДНЗ реалізується  комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності. Систематичне використання у навчально-виховному процесі здоров’язберігаючих технологій, загартування, профілактичних заходів дозволило знизити показник простудних захворювань.

Завдяки ретельній роботі щодо зміцнення здоров’я дітей відбулось зниження захворюваності дітей на 0,6%, стабільним залишається середній показник відвідування дітьми дошкільного закладу – 66,6%.

Аналіз показників відвідування:

За вересень-травень 2018/2019 н.р.було відвідано 4683 ддня, що на 400 днів більше ніж у 2017/2018.

Пропуски склали 1892 ддня, що на .828 менше з 2017/2018н.р.

Аналіз показників захворюваності за 2018/2019 н.р. склав 99 дня, що на 123день  менше в порівнянні з 2017/2018 н.р. Аналізуючи показники захворюваності протягом навчального року слід зазначити, що більшість – це гострі респіраторні та вірусні захворювання – 29 випадків. Найбільша кількість випадків простудних захворювань спостерігалась в осінній період ( вересень-жовтень), що було пов’язано з періодом адаптації  (грудень-січень) –  зниженням температури повітря на вулиці. Викликає занепокоєння збільшення випадків захворювання на бронхіт, пневмонію та конюктевіт. Тому  слід приділити особливу увагу профілактичним заходам, здійсненню постійного суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму, проведенню санітарно-просвітницької роботи серед працівників дошкільного закладу. Також слід продовжувати  роботу з батьками щодо постійного недолікування дітей,  швидкого та неефективного лікування, що також призводить до ускладнень, які проявляються в бронхіті та пневмонії.

Пріоритетним напрямком роботи колективу закладу залишається проведення оздоровчих заходів, впровадження ефективних здоров’язбережувальних технологій у роботу з дітьми.

 1. ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.  Навчально – виховний процес  ДНЗ здійснював у відповідності до програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» та нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти. Крім того педагоги профільних груп та груп з українською мовою навчання впроваджують у роботу авторські та парціальні програми.

Протягом навчального року у закладі плідно працювали гуртки:

гурток  «Джерельце» (театралізована діяльність), вихователь Поляченко Н.Ю.; Гурток «Веселка » (художньо-естетичний розвиток) Верезуб В.А.; Гурток «Умілі рученята» (оригамі) Оникієнко Т.І.; Гурток «Казкарик» (театралізована діяльність) Салій Т.В.; Гурток «Бешкетники» (вокальний) Бахлова І.М.; Гурток «Чарівна бісеринка» (станочне бісероплетіння) Янцер О.В.

Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є головним показником роботи педагогів та  колективу закладу. У ДНЗ створені всі умови для всебічного розвитку дошкільнят. На кінець навчального  року педагогами обстежено 29 дитини раннього віку та 85 дітей дошкільного віку. За результатами діагностики дошкільників по засвоєнню програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» визначено наступні результати:

Узагальнені результати рівня знань дітей на початку року                                               І обстеження (вересень – жовтень) 2018 року

Обстежено 104 дитини з 114

Узагальнені результати рівня знань дітей в кінці року                                                  ІІІ обстеження (квітень – травень) 2019 року

Обстежено 106 дітей з 114

 

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

В закладі дошкільної освіти у 2018-2019 навчальному році загальна кількість дітей старшого дошкільного віку складала 27 дітей. У оцінюванні рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі було задіяно 27 дітей групи загального рівня розвитку, що складає 100 %. У старшій групі «Капітошки» наприкінці 2018-2019 навчального року рівень дітей з компетенцією сформованій в повній мірі зріс на 76% та зменшився  рівень дітей з компетенцією сформованій в достатнiй та середній мірі на 76% відповідно. У старшій групі дітей  з компетенцiєю сформованою на низькому рівні та не сформованою компетенцiєю  немає.

Узагальнюючи результати моніторингового дослідження, необхідно активізувати роботу педагогів на вдосконалення та виправлення виявлених недоліків та проблем, а саме:

– продовжувати вдосконалювати роботу з систематичного впровадження здоров’язберігаючих технологій, залучаючи вихованців до різних заходів фізкультурно-оздоровчого спрямування;

– продовжувати формувати стійкий інтерес до застосування інноваційних технології під час різних видів діяльності з дошкільниками;

– всебічно підтримувати активність кожної дитини, створювати умови для розвитку обдарованості, творчості;

– продовжувати роботу над розвитком пасивного та активного словника дітей в різних видах діяльності;

– вихователям групи надавати перевагу індивідуальним формам роботи у різних напрямках з дітьми в ІІ половину дня;

– підвищувати рівень мовленнєвої активності, спонукаючи кожну дитину до учас­ті в обговоренні, даючи можливість висловлювати власні думки;

– щоденно поповнювати, активізувати та автоматизувати словниковий запас дітей з різних сфер життєдіяльності;

– сприяти забезпеченню освітньо-культурних потреб дітей, створення умов для їх творчого, інтелектуального, та духовного розвитку;

– сприяти націленню на дітей обстежувати предмети, об’єкти, людей, порівнювати між собою, вчити збагачувати, закріплювати та використовувати власний досвід, тим самим виробляти звичку покладатися на нього уразі виникнення різних проблем;

– створювати умови для «психологічного розвантаження» дитини, забезпечувати їй можливість усамітнитися, перепочити від оточення;

– всебічно підтримувати активність кожної дитини, створювати умови для пробудження і розвитку її творчих сил, здібностей, обдарованості.

VІ.  УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА (ЗАВІДУВАЧА) ДНЗ

           Безпосереднє керівництво ДНЗ №14 «Калинка»  здійснює відділ освіти Конотопської міської ради. До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

 • педагогічна рада;
 • загальні збори (конференція) колективу ДНЗ;
 • батьківські комітети груп;
 • профспілковий комітет;
 • Рада з харчування;
 • Комісія з ОП та ТБ,
 • Пожежно-технічна комісія.

     Управлінські рішення та дії директора (завідувача) ДНЗ у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

 1. Організації діяльності колективу щодо надання освітніх послуг населенню відповідно до статуту дошкільного навчального закладу.
 2. Комплектування груп на 01.09.2018
 3. Вивчення та аналіз першочергових потреб дошкільного закладу, проведення економічних розрахунків з метою матеріально – технічного забезпечення;
 4. 4. Керівництво освітньо-виховним процесом в дошкільному закладі:

–  впровадження в практику роботи ДНЗ методів та засобів ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій;

– впровадження технології проектування, залучення до проектної діяльності всіх учасників навчально-виховної роботи;

–   контроль за виконанням парціальних програм, результатів моніторингу, вивчення відгуків батьків;

–    забезпечити умови  для підвищення рівня володіння державною мовою всіма працівниками закладу;

 1. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. Розуміючи важливість даної роботи, директор (завідувач) безпосередньо керує нею. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками у напрямку підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї.
 2. 6. Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу. Цьому сприяє власний сайт та сторінка у соцмережі https://www.facebook.com/ та Сайт : konotop-dnz13.edukit.sumy.ua

Інформація розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на колег зі всієї України. Цікаві статті, конспекти з досвіду роботи наших педагогів, фотогалерея, форум – дають можливість для відкритого спілкування, батьків,  педагогів та всіх, хто цікавиться життям сучасного дитсадка.

 1. Організація морального та матеріального заохочення працівників, які добросовісно виконують свої обов’язки, працюють творчо є невід’ємною складовою успішного управління дошкільним закладом.
 2. 8. Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом на принципах відкритості та прозорості через раду ДНЗ.

VІІ.  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ ВИХОВАНЦІВ

Взаємодія з сім’ями вихованців протягом року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу.  Робота з батьками спрямована на установлення взаємодії співробітництва, на залучення сімей до здорового способу життя, спілкування державною мовою. Педагогічний колектив направляє свою діяльність на формування у батьків важливої складової дитячої субкультури – забезпечення емоційної, фізичної та психологічної захищеності.

На початку навчального року оновлено  соціальний паспорт сімей вихованців дошкільного закладу, що  дало  можливість   сформувати розвивальні групи батьків для надання дієвої індивідуальної психолого-педагогічної допомоги в питаннях розвитку і виховання дітей.

Заходи просвітницької роботи з батьками проходили у таких напрямках:

–  діагностичні (анкетування, тестування, співбесіди);

–  інформаційно-просвітницькі (розповсюдження буклетів, флаєрів, робота тематичних бібліотек-пересувок, рубрики «Батьківська сторінка».

Протягом навчального року батьки дошкільнят стали учасниками  спортивного свята, тематичних розваг, загальних та групових батьківських зборів. З успіхом пройшли відкриті перегляди для батьків в групах, батьки активно приймали участь у підготовці виставок сумісної творчості батьків та дітей, акції «Родинне дерево моєї сім’ї». З метою вивчення запитів батьків щодо самоосвіти, оцінки якості харчування у дитсадку, потреб у додаткових освітніх послугах  проводилось анкетування.

Я закликаю всіх батьків   приймати активну участь у заходах, які будуть проведені в новому навчальному році.

VIII.    СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Колектив дошкільного закладу постійно приймає участь у різноманітних міських, обласних, всеукраїнських конкурсах. Впродовж 2018-2019 н.р. педагогічний колектив приймав участь у таких заходах:

 • Травень 2019 – міський фестиваль «Перші кроки»

–       червень 2019 – міський фестиваль «Срібний дзвоник Конотопа»

 • Проведення сумісних заходів із початковою ланкою загальноосвітньої школи I-III ст. №10 роботи: театральні зустрічі, ігрові програми;
 • Співпраця з дитячою міською бібліотекою: тематичні зустрічі.
 • Проведення днів відкритих дверей для батьків вихованців: «Організація харчування у дитсадку», «Секрети успішної адаптації до дитсадка».

ІХ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДНЗ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року №298/227. У ДНЗ працює досвідчений, висококваліфікований персонал: старша медсестра та кухарі. Для забезпечення належного функціонування харчоблоку згідно нормативних вимог проводиться постійний контроль організації харчування в дошкільному закладі з боку директора (завідувача) та сестри медичної старшої. Систематично здійснюється аналіз виконання норм харчування.

Контроль за організацєю харчування здійснюється  систематично. Робота Ради харчування ведеться згідно затвердженого плану за активною участю батьків.  В центрі уваги Ради знаходяться наступні питання:

–        Контроль якості продуктів харчування та продовольчої сировини, умов їх зберігання;

–        Контроль закладки продуктів (додержання норм та перевірка якості продуктів);

–        Організація харчування дітей пільгових категорій у дошкільному закладі;

–        Моніторинг роботи з родиною з питань організації раціонального харчування дошкільників;

–        Створення умов в групах для організації харчування  дітей;

–        Моніторинг виконання перспективного меню;

–        Контроль за веденням документації з харчування відповідальними особами.

Моніторинг  організації раціонального харчування показав, що протягом навчального року за основними продуктами харчування виконання норм значно не змінилось. Залишається недовиконання за низкою важливих продуктів серед яких молочні, риба, фрукти, соки.

 • М’ясо 86% – в порівнянні з 2017/2018н.р. збільшення на 7%
 • Масло вершкове 71% – в порівнянні з 2017/2018н.р. зниження на 10%
 • Риба 23% – в порівнянні з 2017/2018н.р. зниження на  40%
 • Яйця 130% – в порівнянні з 2017/2018н.р. зростання на 54 %;
 • Сир кисломолочни 64% – в порівнянні з 2017/2018н.р. зниження на 6 %;
 • Сметана 40% – в порівнянні з 2017/2018н.р. зниження на 30%;
 • Овочі 61% – в порівнянні з 2017/2018н.р. зниження на  8%
 • Сік фруктовий 54% –  в порівнянні з 2017/2018н.р. зниження на 3%;

–       Молоко 56% – в порівнянні з 2017/2018н.р. зниження  на12%.

У 2018/2019 навчальному році цей виконання норм харчування складає  69,5% для дітей дошкільного віку та 74,5 % для дітей раннього віку. У 2017/2018 за цей період, виконання норм харчування становило  відповідно 80,9% та74,7%,  тобто виконання норм харчування знизилось на 11% та 0,2%.

Така ситуація обумовлена низкою факторів, а саме:

–        довготривалою процедурою тендерних закупівель на початку 2019 року;

–        не відповідність між витратами на харчування однієї дитини в день та  вартістю продуктів харчування та сировини .

Х.  РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Дошкільний заклад отримує матеріальне забезпечення  для вирішення термінових потреб. Серед них на першомі місці стоять питання, які потребують термінового рішення забезпечення миючими та дезинфікуючими засобами, медикаментами, проведення поточних ремонтів та інше.

Для реалізації  освітньо-виховних  завдань постійно проводилась   активна господарча робота.  У звітному періоді для зміцнення матеріальної бази було проведено наступні заходи:

За кошти місцевого бюджету:

 1. Господарські товари (фарба, цемент, мітли, віник, зміщувач та т.д) – 3785грн;
 2. Пісок (5 т) – 1260грн;
 3. Миючі та деззасоби 18486,45грн;
 4. Посуд для харчоблоку (миски, відра, каструлі та т.д.), зо комплектів дитячого столового посуду – 12169грн;
 5. Придбано електроплиту 6-конфорочну – 29769грн;
 6. Придбано швейну машинку – 6000грн;
 7. Електропраска – 1200грн;
 8. Шпалери (групова кімната, роздягальня) для середньої групи – 4485грн;
 9. Лам розжарювання – 2523,89грн;
 10. Канцтовари – 2434грн;
 11. Холодильник для працівників – 6700грн;
 12. Телевізор – 15000грн.
 13. Встановлено ігровий комплекс на майданчику старшої групи – 52000грн
 14. Власними силами:
 1. Здійснено ремонт та фарбування ігрових майданчиків;
 2. Проведено оснащення ігрових майданчиків (лавки, столи),

За кошти благодійних батьківських внесків:

 1. 29 комплектів дитячої білизни для групи раннього віку;
 2. 2. Придбано 29 комплектів дитячого столового посуду;
Pages: 1 2

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *