Звіт директора про роботу у 2016-2017 навчальному році

Аналіз роботи закладу за 2016 -2017 навчальний рік

Організація освітньо – виховної роботи в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до основних положень Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді, Положення «Про дошкільний навчальний заклад», «Про охорону дитинства», Конвенції «Про права дитини», Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 № 629, законів «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно – епідеміологічних норм», Положення про дошкільний навчальний заклад, а також згідно Базового компоненту дошкільної освіти, Програми розвитку дитини дошкільного віку від 2 років до 6(7) років «Дитина», Колективної угоди між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом, Правил внутрішнього розпорядку, Посадових інструкцій та власного Статуту.

У дошкільному закладі протягом 2016/2017 навчального року функціонувало 4 групи дітей:

– група раннього віку – 1;

–  молодшого дошкільного віку – 1;

– середнього дошкільного віку – 1;

– старшого дошкільного віку – 1.

Відповідно до штатного розпису працівників дошкільного закладу – 24,95 особи. Педагогічних працівників – 10 (в т.ч. вихователів – 8), завідувач -1, вихователь-методист – 1, практичний психолог – 1.

Фаховий рівень педагогічних працівників:

 • І категорія – 2,
 • ІІ категорія – 2.

Заклад працює за чинною Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», а також за парціальними освітніми програмами: «Про себе треба знати, про себе треба дбати»,  «Радість творчості», використовує інноваційні технології: методика раннього читання за Л.Шелестовою «Розвивальне читання». Це сприяє ефективній реалізації базового інваріативного та варіативного змісту дошкільної освіти.

У дошкільному навчальному закладі функціонують:

 • кабінет завідувача;
 • методичний кабінет;
 • музична, танцювальна, спортивна зали – відсутні
 • медичний кабінет;
 • кабінет каштеляна;
 • кабінет завідувача господарства/ комірника.

Всі кабінети обладнані достатньою кількістю необхідного матеріалу відповідно до свого призначення. Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів.

За період з вересня 2017 року по серпень 2017 року в ДНЗ за бюджетні кошти виготовлено і придбано:

 • 3 тіньові павільйони,
 • Зроблено косметичні ремонти усіх вікових груп;
 • Зроблено косметичні ремонти всіх ігрових майданчиків;
 • Придбано 30 комплектів дитячої постільної білизни;
 • Замінено 30 итячих матраців;
 • Замінено 30 дитячих подушок;
 • Замінено вхідні двері у льох;
 • Придбано 3 ярусне дитяче ліжко;

Велика увага приділяється благоустрою території дитячого садка. Протягом 2016/2017 навчального року на території ДНЗ висаджені петунії, чорнобривці, тюльпани, іріс. Територія утримується в належному стані.

Атестація педагогічних працівників у дошкільному закладі проводиться відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року №1255 – 18550, згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. Усі документи до організації і проведенню атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. В дошкільному закладі складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років. З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів,  сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.

У 2016/2017 навчальному році підвищили свій рівень кваліфікації при Сумському ОІППО – 2 особи, пройшли атестацію – 1. За результатами атестації вихователю Литвиненко Т.С. присвоєно – «спеціаліст другої категорії»,

При програмно-методичному забезпеченні освітнього процесу у поточному році дошкільний заклад керувався Переліком чинних освітніх програм та навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році. що друкується в «Інформаційному збірнику МОН України», а також розміщений на сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua). Педагогічні працівники протягом року відстежували оперативну інформацію про нові програми, посібники та іншу навчальну літературу, рекомендовану Міністерством для застосування в освітній роботі з дітьми, публікації у фахових періодичних виданнях та на зазначених вище сайтах. Особлива увага в ДНЗ приділяється самоосвіті педагогічних працівників. Педагогічна освіта здійснюється різнобічно, включаючи навчання у вузах ( вихователі: Силка Н.Ю., Салій Т.В. – ГНПУ ім. О.Довженка), проходження курсів підвищення кваліфікації, участь у тренінгах особистісного зростання, систематичне вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури, публікацій періодичних видань.

Педагогічні працівники відвідують різні методичні заходи міста згідно наказу по ДНЗ «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами», беруть участь у конкурсах та проектах. Педагоги дошкільного навчального закладу використовують як традиційні, так і новітні інтерактивні методи й прийоми, впроваджують у практику сучасні наукові досягнення, інноваційні технології педагогіки, творчо підходять до реалізації освітніх завдань.

Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач Янцер  О.В., яка координує роботу всіх служб наказами різного характеру. Книги кадрових наказів, наказів з основної та адміністративно – господарчої діяльності ведуться окремо. Розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів ведеться своєчасно. На основі аналізу навчально-виховної роботи визначаються проблемні завдання колективу, формулюються теми нарад при завідувачу. Упродовж 2016/2017 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення таких завдань:

Продовжувати реалізовувати завдання з виховання в дітей любові до України, формування рис громадянина української держави, розвненої духовності, моральності, екологічної культури.

Удосконалювати роботу щодо економічного виховання, формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми шляхом застосування комплексу методів та прийомів в різних видах діяльності.

Реалізувати завдання засвоєння дитиною нової пізнавальної інформації, придбання нових навичок, умінь і розвиток усіх психічних процесів через творчі ігри, а також художню літературу і роботою з дитячою книжкою.

Для цього в дошкільному закладі було створено такі умови:  Проводилися педагогічні ради (Я у Світі – з громадянського виховання (грудень 2016), Шляхи ознайомлення дітей дошкільного віку з основами економіки за допомогою казок (лютий 2017), Ціннісні орієнтири дитячої гри; (травень 2017)),  психолого – педагогічні консиліуми (Про адаптацію дітей раннього віку до умов ДНЗ, Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі,), семінар –практикум (Художня література як засіб розвитку комунікативно-мовленнєвих здібностей дітей (квітень 2017); відкрити покази: Батьківщина моя – мій Конотоп (листопад 2017), гра стратегія з економічного виховання (січень 2017), сюжетно-рольва гра «Рятувальники» (травень 2017).

Згідно з сучасними педагогічними вимогами та з метою забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості створені умови для удосконалення педагогічної компетентності у сфері інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ). Інтернет – сайт ДНЗ дієвий, інформація постійно оновлюється. ДНЗ можна знайти у соціальних мережах: Facebook www.facebook.com/Конотопський-дошкільний-навчальний-заклад-14-Калинка, сайт ДНЗ http://www.konotop-dnz14.edukit.sumy.ua/. Інтерактивні форми методичної роботи з педагогічним колективом сприяли удосконаленню та розвитку особистісних та професійних якостей педагогів: позитивної «Я-концепції», педагогічної зрілості, емоційної стабільності, комунікативної компетентності, сприяли розширенню ефективних форм та методів роботи з дітьми, а також підвищили мотивацію педагогічного колективу щодо висвітлення своєї роботи в пресі, у фахових виданнях. За 2016-2017 навчальний рік в періодичні пресі було надруковано стаття вихователя Биркун Н.В.  «Садочок+родина-успішна родина», опубліковано статтю «Правильне харчування – гармонийний розвиток» (газета «Конотопський край» листопад 2016, та лютий 2017).

З метою профілактики емоційного вигорання педагогів, згуртування педагогічного колективу, розвиток комунікативних навичок, емоційної стійкості, впевненості в собі, доброзичливого ставлення один до одного проведено семінар-практикум «Професійно значущі якості особистості педагога дошкільного закладу».

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково- методичний та пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущених в питаннях організації навчально-виховного процесу. Протягом 2016-2017 навчального року дошкільний навчальний заклад приймав активну участь в усіх міських,  з метою розповсюдження досвіду роботи та з метою пошуку нових технологій, форм і методів роботи.  В жовтні 2016 року дошкільному закладі  на високому рівні було проведено методичне засідання для вихователів середніх груп «Родинне сонцеколо». Слід відмітити всіх педагогів, що брали активну участь у виставках, конкурсах, місцевих та міських заходах.  Протягом грудня 2016 року в кожній групі садочку працювала майстерня Святого Миколая з виготовлення сувенірів, оберегів, вітальних листівок, подарунків від Святого Миколая захисникам в зоні АТО. Також всі співробітники, батьки і вихованці приєдналися до вітання наших захисників з Великоднем, передавали паски, листівки та поробки.

Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. З огляду на це, у дошкільному закладі протягом поточного навчального року функціонували такі гуртки: театралізованя діяльність «Малятко» (керівник Н.В.Биркун), художньо-естетичого напрямку «Добрики» (керівник Т.С.Литвиненко»,  хореографія. (додаткова освітня послуга), за програмою Шевчук А.С. Дитяча хореографія (керівник Якименко В.О.), «Вчимося читати» – раннє читання за методикою ЛюШелестової «Розвивальне читання» (керівник Янцер О.В.)

Всі освітні послуги безоплатні (окрім хореографії). Гурткова робота допомагає розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників. За результатами діагностики готовності до шкільного навчання діти старшого дошкільного віку, що відвідували гуртки мають достатній рівень креативності. За результатами вивчення освітньо – виховного процесу формулюються висновки, складаються пропозиції. Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснюється за допомогою різних видів контролю, а саме: спостереження за діяльністю педагогів, анкетування педагогів та батьків, аналізу відкритих занять, аналізу стану фізичного та психічного здоров’я дітей.

Психологічну службу ДНЗ  представляє практичний психолог Биркун Анна Анатоліївна. Згідно з планом роботи на 2016/2017 навчальний рік практичним психологом було проведено вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, а саме виявити сформованість функцій необхідних для школи: мовлення, розумовий розвиток, уміння виконувати навчальні завдання : вміння діяти за зразком та виконувати інструкцію дорослого, рівень вольвої організації дитини, розвиток дрібних м’язів кисті і виразність тонкої рухової координації, визначити особливості самооцінки та зробити висновки щодо готовності дітей до школи вцілому.

Для проведення первинного дослідження було використано методики:

1.Орієнтований графічний субтест А.Керна

Завдання – намалювати людину; графічне копіювання письмової фрази і крапок в певному просторовому положенні.

2.Тестова бесіда за Керном-Йєрасеком

3.Бесіда про школу за Т. Нежновою

Обстежено 19 дітей дошкільного віку.

Кількісний аналіз результатів показав:

За тестом Керна готовими до школи є 19 осіб, із них на високому рівні 15 дітей,   на середньому 1 дитина і на достатньому 3 дітей.

Вивчаючи рівень психосоціальної зрілості наступні:

-Шкільно-зрілі – 13 дітей

-Середньо- зрілі – 6 дітей

Щодо мотиваційного компонента психологічної готовності мають:

Шкільно-навчальну орієнтацію і позитивно ставляться до школи – 9 осіб.

Інтерес дитини переважно до зовнішної атрибутики шкільного життя – 10 осіб.

Кількісний аналіз результатів показав, що старші дошкільники мають в основному високі показники розвитку інтелектуальної сфери. А саме: загальне уявлення про оточуючий світ, сформованість конкретних понять, здатність до аналізу-синтезу, розвиток пам’яті, уваги (концентрація, розподілення, переключення), дрібної моторики, уяви. На підставі якісного аналізу можна зробити наступні висновки: Вихователі приділяють значну увагу розвитку пізнавальних процесів, враховують вікові особливості дітей 5-6 річного віку, застосовують у роботі ігри та вправи на розвиток довільної уваги, на концентрацію уваги, на розвиток зорової та слухової пам’яті. Випускники дошкільного закладу мають достатній рівень розвитку емоційно-вольової сфери. У них переважає оптимістичне самопочуття, вони розуміють свій емоційний стан, адекватно реагують на різні життєві ситуації. Ці якості необхідні дитині для швидкої адаптації у школі. Учбова мотивація у старших дошкільників висока, у дітей сформовані зачатки рефлексії, вони впевнені у своїх можливостях. Не готових до шкільного навчання виявлено 1 дитину. Цьому сприяла систематична робота з дітьми з формування у них шкільної мотивації, підвищення самооцінки та працездатності, рівня самостійності та самоконтролю; робота з педагогами (консультації, практичні семінари та тренінги), спрямовані на надання педагогам конкретних знань та навичок в роботі з дошкільниками по підвищенню мотивації, а також робота з батьками, яка спрямована на ознайомлення батьків з методами визначення дошкільної зрілості дітей та засобами її формування; обговорення можливих труднощів шкільного навчання та спільний пошук методів їх попередження.

З метою зміцнення та збереження фізичного, психічного і духовного здоров’я вихованців, формування фізичних вмінь та навичок, виховання стійкого інтересу до рухової активності колектив дошкільного закладу проводить відповідну роботу з питань пошуку оптимальних шляхів фізичного розвитку та медичного обслуговування дошкільнят. Весь фізкультурно- оздоровчий режим у ДНЗ спрямований на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення з будовою та основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя. Всі педагоги дошкільного закладу на достатньому рівні ведуть фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми, профілактичні заняття з дітьми із запобігання порушеннь опоно-рухового аппарату. З дітьми старшого дошкільного віку інструктор з фізичного виховання педагоги проводять бесіди про здоровий спосіб життя, основи гігієни, профілактику захворювань, попередження травматизму, безпеку життєдіяльності. У травні 2017 року у ДНЗ пройшло музично-спортивне свято, в рамках міського фестивалю «Перші кроки». У січні 2017 року на базі ДНЗ відбулося методичне об’єднання сестер медичних старших ДНЗ міста «Оздоровлення дітей дошкільного віку із застосуванням різних технологій».

З метою підвищення рівня психолого – педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей, а також заохочення батьків до участі в освітньому процесі, адміністрація та педагогічний колектив дошкільного закладу у 2016/2017 н. р. приділяли велику увагу:  Формуванню тісного взаємозв’язку дошкільного закладу із сім’єю, вивченню особливостей спілкування у сім’ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця.  Проведено тематичні консультації, бесіди, батьківські збори у всіх вікових групах («Кризи» дошкільного віку — що робити батькам?», «Як підготувати дитину до систематичного навчання в школі», «Агресивна дитина: напад чи захист?» Здоров’я дитини – з власної родини.)  Проведенню оздоровчо – пропагандистської роботи з батьками, а також пропагандистської роботи з питань прав дитини («Кнут» чи «пряник». Що обрати для виховання», «Виховувати без насильства», «Насильство в сім’ї: шляхи запобігання»).  Підвищенню інформаційної обізнаності батьків з питань особливостей дітей з ознаками обдарованості; а також дітей з особливими освітніми потребами («Як піклуватися про фізичне, психічне та соціальне здоров’я дитини?, «Чи притаманна дитині креативність.

З метою максимального охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою ДНЗ пропонує:  групи короткотривалого перебування, тренінгові заняття з практичним психологом; консультації зі спеціалістами дошкільного закладу;  участь дітей у гуртковій роботі;  залучення до участі у святах та розвагах;   забезпечення соціально-педагогічного патронату.

Було відмічено активність, творчий підхід до професійної діяльності вихователів: Литвиненко Т.С., Биркун Н.В., оникієнко Т.І., Верезуб В.А., що проводили тематичні заняття, відкриті покази, майстер – класи.

На виконання Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішенням виконавчого комітету Конотопської міської ради, іншими нормативно – правовими актами, що регламентують роботу із зверненнями громадян. За 2016-2017 навчальний рік було 27 звернень від громадян, з питань влаштування дітей та урегулювання конфліктних ситуацій між дітьми. Всі питання вирішені позитивно. Скарг не було.

Згідно п. 2 ст. 11, п. 2 ст. 19 Закону України «Про дошкільну освіту» та розпорядження міського голови, листа міністерства освіти і науки України від 17.12.08 № 1/9 – 811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» дошкільним закладом здійснюється облік дітей  мікрорайону. За даними обліку дітей 2016 року на підлеглій території проживає всього 472 дитини: від 0 до 1 року – 21 дитина; від 1 до 2 років – 110 дітей; від 2 до 3 років – 63 дитини; від 3 до 4 років – 91 дитина; від 4 до 5 років – 78 дітей; від 5 до 6 років – 109 дитини; Всі діти 5 – ти річного віку 100% охоплені дошкільною освітою (дошкільними закладами). Всі діти від 6 до 7 років охоплені дошкільною та початковою освітою. У ДНЗ активізовано роботу груп короткотривалого перебування дітей, здійснюється соціально – педагогічний супровід  дітей батьків – учасників бойових дій в зоні АТО, дітей-інвалідів, надається психолого-педагогічна консультативна допомога. В 2016/2017 н.р. в дошкільному закладі виховувалось: дітей, батьки яких беруть участь в АТО – 2 (брали участь в АТО – 6), дітей з малозабезпеченних сімей – 4. В рамках психолого- педегогічного супроводу практичний психолог проводить діагностику емоційного стану дітей даних категорій, а саме: рівень тривожності («Темпл, Дорки, Амен», О.Захаров, «Кактус»); дитячо-батьківські відносини («Малюнок сім’ї» Кауфман, методика Варга, Столін); відносини у дитячому колективі («Два будиночки»).

Належну увагу адміністрація закладу приділяє виконанню Закону України «Про охорону праці». Ознайомлення працівників дошкільного закладу з директивними документами щодо охорони праці носять системний характер. Дошкільний навчальний заклад з метою створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей, режиму роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно- гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання; сприяє збереженню та зміцненню здоров’я відповідно до статті 11 Закону України “Про дошкільну освіту”. В кожній груповій кімнаті оформлені куточки з безпеки життєдіяльності. У методичному кабінеті в наявності: методична література, періодичні видання, розробки конспектів, наочність, посібники. На контролі у адміністрації технічний стан приміщень, безпечний для дітей стан території. У наявності акти перевірки ігрових майданчиків, споруд на майданчиках, обстеження будівлі. Були проведені практичні заняття з працівниками дошкільного навчального закладу «Евакуація дітей на випадок пожежі». Перспективними та календарними планами роботи вихователів передбачені різні форми роботи з дітьми з БЖД у другій половині дня. З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів з формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя у ДНЗ проводиться щорічний “Тиждень безпеки дитини”, наповнений конкретним змістом навчально-виховної роботи (тематичні заняття; дидактичні і сюжетні ігри з елементами безпеки життя; конкурси; читання творів художньої дитячої літератури відповідної тематики; моделювання правильної поведінки, аналіз небезпечних ситуацій). Належна увага керівництвом та педагогами закладу приділяється практичній роботі щодо попередження дитячого травматизму. Вихователі знайомлять дітей з правилами безпечної поведінки під час навчальної діяльності та в повсякденному житті. В методичному кабінеті в наявності теоретичний, дидактичний та наочний матеріал, в тому числі мультимедійні презентації, необхідний для проведення роботи з даного розділу.

Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно Закону України “Про дошкільну освіту” (ст.34), Положення про дошкільний навчальний заклад, Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у ДНЗ». Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань, у системі здійснюється  огляд дітей лікарями – спеціалістами, про що свідчать записи у дитячих справах. Медичний кабінет оснащений необхідними лікарськими засобами для надання невідкладної медичної допомоги. Для ізоляції хворої дитини у дошкільному закладі передбачений ізолятор.

Приміщення медичного кабінету відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, оснащений та забезпечений необхідним обладнанням та лікарськими засобами, виробами медичного призначення. Адміністративних стягнень з боку СЕС та зауважень у поточному навчальному році не було.

Медичний супровід здійснює сестра медична старша. Вона здійснює медичний контроль за станом здоров’я дітей. Кабінет оснащений обладнанням та лікарськими засобами на 90%. Робота сестри медичної спрямована на створення безпечних та нешкідливих умов навчання, режиму роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формування гігієнічних навичок та здорового способу життя дітей дошкільного закладу. Сестра медична проводить медичні огляди дітей щодо виявлення у них ознак захворювання. Щороку здійснюється огляд дітей лікарями-спеціалістами, про це свідчать записи в дитячих медичних картках (ф.026/о) та журналі обстеження дітей вузькими спеціалістами. За результатами обов’язкових медичних оглядів сестра медична проводить аналіз стану здоров’я дітей, здійснює контроль за виконанням рекомендацій фахівців про що свідчать місячні плани роботи сестри медичної та складені заходи по профілактиці захворювань дітей в закладі, розробляє план оздоровлення. На підставі медичних довідок оформляється листок здоров’я по кожній групі, згідно якого проводиться медико-профілактична та фізкультурно-оздоровча робота, в тому числі з дітьми, які стоять на «Д» обліку. На початку навчального року  проводить антропометричні виміри, під час, яких визначається вага і зріст дитини, результати заносяться до журналу фізичного розвитку дітей. На основі отриманих даних вихователі проводять маркування дитячих меблів та складають і затверджують у завідувача карту розсаджування дітей 2 рази на рік. Медична документація закладу ведеться відповідно до «Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах», систематично та охайно. Звітність медичним персоналом закладу не порушується. Аналіз захворювання серед дітей показує збільшення захворюваності за рахунок крапельних інфекційних хвороб. Здійснюється організаційна робота з батьками: ввідний санітарно-гігієнічний інструктаж, чиї діти вперше оформленні в ДНЗ. Проводяться бесіди з батьками на теми гігієнічного виховання дітей, протиепідеміологічної тематики, формування здорового способу життя. Регулярно проводяться індивідуальні бесіди на санітарно- гігієнічні теми з батьками під час прийому та забирання дітей. Проводяться групові бесіди для батьків, діти яких знаходяться на диспансерному обліку з приводу хронічних захворювань. Сестрою медичною старшою складається план санітарно-просвітницької роботи на рік та помісячно, проводить консультації для батьків та педагогів згідно плану роботи. Щомісяця  проводиться облік захворюваності дітей,  здається в дитячу поліклініку, один  та в управління Держпродспоживслужби у місті Конотоп. Загальні показники захворюваності дітей та показники кожної групи висвітлюються на нарадах при завідувачу. За результатами аналізу складаються заходи щодо зниження рівня захворюваності дітей в ДНЗ. З метою запобігання захворюваності плануються і аналізуються фізкультурно-оздоровчі заходи: проведення фізкультурних дозвіль, розваг, днів здоров’я. Два рази на рік проводиться оцінка фізичної підготовленості дітей. Контролюється дотримання режиму дня й організація роботи групи з урахуванням специфіки сезону, дня тижня, загального настрою дітей, сформованість культурно-гігієнічних навичок у дітей різних вікових груп. Один раз на рік в плановому порядку проводиться диспансерний огляд дітей.

Аналіз стану здоров’я на 01.06.2017

Всього дітей – 108;

Групи здоров’я:

I – 64 чол.,

II –  41  чол,

III– 3 чол.

Фізкультурні групи:

основна –  99 чол.

підготовча – 5  чол.

спеціальна –  4чол.

Фізичний розвиток:

нормальний – 107 чол.

з відхиленням – 1чол. (надмірна вага – 1 чол.)

Засвоєння основних рухів дітьми:

всього обстежено –  81 чол.

високий рівень –    29 чол. ( 36 %)

середній рівень –  44 чол.( 54 %)

низький рівень –  8 чол. (10 %)

Часто хворіючи діти –  5  чол.

На диспансерному обліку – всього  25  чол.

Харчування в ДНЗ здійснюється відповідно до п.5 ст. Закону «Про дошкільну освіту», п.25 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

Придбання продуктів харчування відбувається відповідно до встановленого кошторису – 22,00грн. на дитину раннього віку, 26,00грн – дошкільного віку.

100% вибирається: хліб,борошно, крупи, соки,кондитерські вироби, цукор, олія, сало, сир твердий, яйця;

90,5% – масло вершкове, молоко, м’ясо;

понад 80% – картопля, овочі, сир кисломолочний, сметана, риба;

понад 70% – хліб пшеничний, фрукти.

Так, станом на 01.06.2017 середній відсоток виконання норм становить: ранній вік – 91,5%, дошкільній групи – 88%.

Грошові норми витримуються.

Традиційно з 1червня по 31 серпня заклад переводиться на літньо-оздоровчий режим роботи. Усі продукти харчування що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється сестрою медичною в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а вразі потреби – корекція харчування. Завідувач затверджує  меню – розкладку здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технологій приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом. Під час контролю у медичному кабінеті перевіряється ведення медичним працівником ділової документації з питань організації харчування дітей.

Окрема увага приділяється контролю організації харчування дітей у групових приміщеннях. Під контроль підпадають, зокрема, питання щодо: дотримання режиму харчування дітей; сервіровки столів; дотримання графіка видачі їжі; відповідності об’єму страв, виданих дітям, встановленим нормам; умов харчування дітей; культури харчування дітей; обсягу відходів їжі.

Адміністрація дошкільного закладу проводить роботу щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок. На 2016 – 2017 н.р. укладено угоди про співпрацю навчальних закладів, а саме, ДНЗ №14 «Калинка» та ЗОШ №10. В квітні 2017 року відбулась зустріч вихователів, практичного психолога та адміністрації дошкільного закладу і вчителів, адміністрації та практичного психолога спеціалізованої школи №10. На зустрічі обговорили ознайомились з програмами розвитку та навчання дітей в дошкільному закладі та школі, обговорили проблемні питання та намітили перспективи співробітництва.

Річний план за 2016/2017 навчальний рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. Проте в організації освітньо – виховного процесу в 2016/2017 навчальному році залишаються актуальним питання щодо забезпечення системи роботи з роботи національно-патріотичного виховання, формування у дошкільників навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми та дорослими людьми, охорони життя, збереження і зміцнення здоров’я дітей раннього та дошкільного віку. Залишаються актуальним питання організації тісної взаємодії сім’ї та ДНЗ в компетентнісному становленні особистості дитини, удосконалення роботи з сім’єю щодо підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення форм спільної роботи з батьками. Одним з ключових питань залишається інноваційна діяльність у ДНЗ, участь педагогів в апробації нових методик, технологій і запозичення та впровадження у практику уже розроблених і рекомендованих педагогічних новацій.

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *