Звіт директора (завідувача) за 2019/2020 навчальний рік

                                                       Звіт
                                       Директора (завідувача) про діяльність
          Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 14 «Калинка» Конотопської міської ради
                                            за 2019-2020 навчальний рік
ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:
1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним закладом
2.Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним закладом.
Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від23.03.2005р. № 178, «Положення про порядок звітування 
керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю», ст.30 Закону України «Про освіту»

Шановні присутні!
Ось і закінчився ще один рік. Для всіх нас він був дуже важким, але вдалим, плідним і ефективним.
Ми зібралися сьогодні, щоб підвести підсумки роботи колективу нашого дошкільного закладу, оцінити діяльність директора( завідувача) на посаді.
На виконання Національної доктрини розвитку освіти, наказу МОН України від 28.05.2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників навчальних закладів» сьогодні я маю можливість на основі аналізу роботи всього колективу звітувати перед Вами, шановні колеги та батьківська громадськість,
 про свою діяльність як керівника дошкільного навчального закладу № 14 «Калинка».
Як директор(завідувач), у своїй діяльності я керувалась Статутом дошкільного навчального закладу №14 «Калинка», Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими 
обов’язками, законодавством України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника ДНЗ.
Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені дошкільного закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.
Загальні відомості про функціонування дошкільного закладу
Дошкільний навчальний заклад №14 «Калинка» здійснює освітню діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення Національної Доктрини розвитку освіти України в ХХIст», 
Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту ДНЗ, нової редакції Базового компонента 
дошкільної освіти в Україні та інших нормативних документів МОН України, а також висновків аналізу за 2019-2020 навчальний рік .
Пріоритетні напрямки діяльності (завдання, що вирішувались)
Працівники ДНЗ №14»Калинка» спрямували у поточному навчальному році свою роботу на виконання основних рекомендацій серпневої конференції педагогічних працівників освіти міста, листа Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 №1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти 2019/2020 навчальному році» та  ураховуючи актуальну 
суспільно-політичну, соціально-економічну, екологічну ситуацію в країні, досягнення й перспективи розвитку, забезпечення умов для формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з дорослими та однолітками, а саме:
1.Формування духовності, національної свідомості вихованців шляхом співпраці педагогічної тріади ( педагоги, діти, батьки).
2.Спрямування роботи колективу на актуалізацію основних завдань з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дошкільників шляхом створення сучасного розвивального середовища та формування ціннісного ставлення до свого здоров’я.
3.Удосконалення роботи по формуванню комунікативно-мовленнєвої компетенції засобами сучасних інноваційних  методів навчання.
При визначенні завдань на поточний рік були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, наслідки роботи в минулому навчальному році, реальні можливості колективу.
Зміст освітнього  процесу в дошкільному закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та  Програмою «Дитина» від 2 до 7 років.
Мережа груп ДНЗ № 14 «Калинка» станом на 11.06.2020 складає 4 групи:
Мова навчання – українська;
Кількість груп усього – 4
- ранній вік 1 (від 2-х до 3-х)
- дошкільний вік 3 (від 3-х до 6-ти);
3.Режим роботи груп:
- 10,5 годин 4 групи
4.Проектна потужність 75 місць;
5.Кількість вихованців 107, що складає - 143%;
6.Кількість працівників усього – 25 осіб, з них:
- педагогічний персонал 10;
-  обслуговуючий персонал 15.
У 2019/2020 році 23 вихованця отримали дошкільну освіту і підуть до школи.
Упродовж 2019/2020 навчального року дошкільний навчальний заклад відвідувало в середньому 78 дітей (83%).
Всі групи повністю укомплектовані згідно віку дітей та відповідно до вимог Закону «Про дошкільну освіту».
Дошкільний навчальний заклад №14 «Калинка»  укомплектовано педагогічними та медичним кадрами, обслуговуючим персоналом на  94 %. На вакансії  0,5 ставки вихователя-методиста, 0,5 ставки практичного психолога (відпустка по догляду за дитиною до 3 років)  та 0,5 ставки слюсаря-електромонтера. 
Аналіз складу педагогічних працівників
-       «спеціаліст вищої категорії» –  2 педагога;
-       «спеціаліст І категорії» -  2 педагога; 
-       «спеціаліст ІІ категорії» -   1 педагог; 
-       не атестовані молоді педагоги –   4.
-       9-й тарифний розряд – 1 педагог;
Якісний склад педагогічних працівників за стажем роботи
- до 5 років -   2 педагоги;                         
- від 6 до 10 років -   4 педагоги; 
- від 10 до 25 років – 3 педагоги;                               
-  30 років –  1 педагог.              
Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Отже, в цілому робота колективу дошкільного навчального закладу відзначається стабільністю та позитивною результативністю.
Робота щодо підвищення фахової майстерності педагогів
Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність. Адміністрація закладу диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра.
Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, в дошкільному закладі були проведені масові (педради, педагогічні години, семінари, семінари-практикуми, консультації), методичні об’єднання, наставництво та індивідуальні (самоосвіта, докурсові та післякурсові завдання) форми методичної роботи.
Педагоги дошкільного навчального закладу усвідомлюючи важливість реформування і оновлення дошкільної освіти постійно намагаються підвищувати свій професійний рівень через проходження курсової підготовки, самоосвіту, прийняття активної участі в різноманітних методичних заходах ДНЗ та міста. Так, курсову підготовку при Сумському ОІППО пройшли в цьому навчальному році вихователь Биркун Н.В. та музичний керівник Бахлова І.М., підвищили свій фаховий рівень закінчивши Глухівський державний університет за спеціальністю – дошкільне виховання вихователі Кручініна Т.С. (освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр) та Кириленко Т.В. (освітньо-кваліікаційний рівень – Магістр).
Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності відіграє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. З метою підвищення якості дошкільної освіти, стимулювання творчого потенціалу педагогічних працівників, активізації та удосконалення освітньої діяльності в ДНЗ запроваджено рейтингову систему оцінювання ефективності роботи.
Педагоги усвідомлюють, які високі вимоги ставляться сьогодні щодо професіоналізму сучасного педагога, тому вони намагаються постійно підвищувати свій професійний рівень.
В 2019-2020 навчальному році було атестовано 3 педагогів закладу.
За результатами атестації:
- Биркун Н.В., вихователю, присвоєно кваліфікаційну категорію - «Спеціаліст вищої категорії».   Наталія Володимирівна  активно застосовує інноваційні форми роботи з дітьми. Вміє зацікавити дітей,  широко використовує ігрові методи у роботі з дітьми. Створила розвивальне середовище, структурними елементами якого є системи розвивальних ігор, серії головоломок, кросвордів та ребусів. Педагог бере активну участь в роботі педагогічних рад, семінарів, консультацій, методичних об’єднань міста, виставках посібників та дидактичного матеріалу, передає свій педагогічний досвід молодим вихователям, друкувалась у фаховому журналі: «Бібліотечка вихователя дитячого садка», брала участь у Всеукраїнській науково-методичній конференції: «Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика».
- Бахлова І.М., музичний керівник присвоєно кваліфікаційну категорію – «Спеціаліст вищої категорії». У міжатестаційний період педагог поглиблено працювала над питанням «Розвиток музичних здібностей на заняттях вокального гуртка». Педагог бере активну участь в роботі педагогічних рад, семінарів, консультацій, методичних об’єднань міста, брала участь у Всеукраїнській науково-методичній конференції: «Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика». Має публікації у фаховому журналі: «Бібліотечка вихователя дитячого садка».  В умовах сьогодення, розвитку сучасних інтернет-технологій з’являються нові можливості для демонстрації своїх талантів. Для цього зовсім необов’язково бути присутнім особисто. Так, під час карантину, вихованка середньої групи Бабко Катерина, стала переможцем та зайняла I місце у Міжнародному дистанційному Фестивалі-конкурсі Талантів «Київські Каштани-2020», який проходив 10 травня 2020 року.
- Янцер О.В., керівник гуртка, підтвердила 11 тарифний розряд.
Одним із напрямків роботи керівника навчального закладу є робота зі зверненнями громадян.
Робота зі зверненнями громадян в дошкільному навчальному закладі № 14 «Калинка» ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».
Протягом 2019/2020 навчального року до директора(завідувача) не було жодного письмового звернення.
Кількість звернень за змістом питань склала:
1.Влаштування дітей в заклад  - 17
2.Інші (працевлаштування, роз’яснення щодо реєстрації дитини в електронній черзі на вступ до дошкільного навчального закладу тощо) - 6
Всього: 23 звернень
Усі порушені питання вирішені.
Тісно працює педколектив  з учителями початкових класів ЗОСШ № 10 з питань НУШ.
Методична робота в дошкільному закладі набула сьогодні аналітичного характеру, а її результати -  діагностичної спрямованості. 
Інформація, одержана шляхом аналізу та діагностики, використовується для підвищення не тільки якості педагогічного процесу, але й 
кваліфікації вихователів. Адміністрацією закладу протягом року проводився педагогічний моніторинг, основним завданням якого було 
виявити, чи прослідковується позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують передумови для удосконалення роботи 
педагогічного колективу. Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року показав, що всі 
вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів.
Аналіз виконання річного плану роботи ДНЗ № 14 «Калинка» у 2019-2020 навчальному році
- Методична робота з кадрами - 100 %
- Робота методичного кабінету - 100%
- Вивчення стану освітнього процесу - 80% (у зв’язку з карантином)
- Організаційно-педагогічна робота - 100%
- Адміністративно-господарська робота- 100%
 Двічі  на рік (вересень, січент) у 2019/2020 навчальному році в ДНЗ було здійснено моніторинг знань, умінь, навичок дітей всіх вікових груп. У травні через карантин моніторинг не проводився.
Головна мета контролю та оцінки досягнень дитини – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж року.
Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є головним показником роботи педагогів та усього колективу у цілому.
Аналіз діяльності в новоствореній (група раннього віку «Сонечко») групі під час адаптаційного періоду дітей показав, що педагоги вміло володіють колективом дітей, вдало підбирають методи і прийоми для залучення неконтактних дітей в колектив однолітків. Забезпечують емоційний комфорт кожній дитині протягом дня, в різних режимних моментах.
Протягом 2019 – 2020 навчального року адміністрація закладу тісно співпрацювали з соціальними службами. Постійно ведеться спостереження та корекційна робота з дітьми, які перебувають вскладних умовах проживання, дітьми-інвалідами.
У 2019-2020 навчальному році кількість дітей які, мали соціальний правовий захист становить 27 осіб, а саме:

з/п

Пільгова категорія Кількість дітей
На початок року На кінець року
1. Діти – сироти 0 0
2. Переселенці 0 0
3. Діти з малозабезпечених сімей 6 6
4. Діти з обмеженими можливостями 2 2
5. Діти з особливими потребамими 1 1
7. Діти з багатодітних сімей 4 4
8. Діти, батьки яких відбувають військову службу в зоні АТО 14 14

У навчальному році була проведена робота по проблемі готовності до навчання у школі. Готовність дітей до навчання у школі визначалася за допомогою комплексу методик, спрямованих на визначення інтелектуального рівня, емоційно-вольової готовності та вміння дитини орієнтуватися на зразок, сенсомоторної координації й тонкої моторики. Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

Гурткова робота в ДНЗ набуває дедалі більшої популярності, стаючи невід’ємною частиною освітнього процесу. Організація додаткових послуг дала змогу підвищити статус та зміцнити позитивний імідж дошкільного закладу.

 1. Гурток «Театральна мозаїка» (театралізована діяльність), керівник Литвиненко Т.С.
 2. Гурток «Добрики» (художньо-естетичний напрямок), керівник Верезуб В.А.
 3. Гурток «Умілі рученята» (оригамі), керівник Оникієнко Т.І.
 4. Гурток «Казкарик» (театралізована діяльність), Т.В.Кириленко
 5. Гурток «Бешкетники» (вокальний), керівник І.М.Бахлова
 6. Гурток «Маленькі підприємці» (економічне виховання), керівник Н.Биркун.
 7. Гурток «Весело навчаємось» (об’ємна аплікація), керівник О.Янцер

Гурткова робота проводиться з дітьми безкоштовно.

ХАРЧУВАННЯ

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі №14 «Калинка» здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227, згідно примірного двотижневого меню, затвердженого Конотопським міськрайонним управлінням головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, інших нормативно-правових актів з питань організації харчування дітей.

У закладі організовано 4-х разовий режим харчування в осінньо-зимовий період та 5-х разовий у літній період.

Відповідно до штатного розпису наш дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований працівниками харчоблоку, які забезпечують організацію харчування.

Стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку та груп відповідає санітарним вимогам. Харчоблок обладнаний необхідним технологічним обладнанням. Холодильники та морозильна камера оснащені термометрами. Для сирої та готової продукції в наявності є столи, посуд, дошки, ножі. Придбана необхідна кількість мисок, дитячий столовий посуд, столові прибори.

Для миття кухонного посуду, інвентарю та обладнання використовується сода. Миття посуду здійснюється відповідно до санітарних норм. У Куточку кухаря розміщена інструкція щодо миття кухонного приладдя. Харчові відходи збираються у спеціальне промарковане відро, яке щоденно миється з використанням кальцинованої соди (2%). Один раз на тиждень на харчоблоці проводиться генеральне прибирання. Є паперові рушники,  рідке мило. Сантехніка систематично ремонтується,  проблеми з каналізацією відсутні.

Харчоблок використовується виключно для приготування їжі для дітей. Сторонні особи до приміщення не допускаються.

Відповідно до розподілу функціональних обов’язків документацію з організації харчування ведуть сестра медична старша та комірник. Протягом року не було  зафіксовано порушень в оформленні відповідної документації.

Дотримано вимоги чинного законодавства щодо батьківської плати за харчування дітей. З 01.11.2016 року вартість харчування однієї дитини в осінньо-зимовий період  становить 22 грн. на день – для дітей раннього віку та 26 грн – для дітей дошкільного віку (з розрахунку: 40% – бюджетні кошти, 60% – батьківська плата), в літній період  вартість збільшується на 10%.

Відповідно до примірного сезонного меню та картотеки страв, сестрою медичною старшою та комірником щодня складаються меню-розкладки на наступний день.

Комірник своєчасно надавав постачальникам щомісячні та поточні заявки на продукти харчування відповідно до примірного двотижневого сезонного меню, затвердженого начальником відділу освіти Конотопської міської ради та погодженого з Управлінням Держпродспоживслужби у м.Конотоп. Асортимент продуктів відповідає розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів. Продукти харчування і продовольчої сировини приймаються до дошкільного закладу якісні та обов’язкового із супроводжувальними документами. Протягом 2019-2020 навчального року не було зафіксовано випадків завозу продуктів без супровідних документів, випадків нестачі або залишку продуктів харчування.
Сестра медична вчасно, за 30 хвилин до видачі їжі на групи, знімає пробу готових страв та робить запис про результати зняття кожної проби у Журналі бракеражу готової продукції.
У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснюється відповідно до графіка видачі їжі. Помічники вихователів дотримуються санітарних правил при отриманні їжі з харчоблоку: їжу отримують у промаркованому посуді з кришками, у спецодязі.
Працівники харчоблоку готують страви відповідно до картотеки страв, меню-розкладу, дотримуючись технологій приготування страв. Закладка продуктів у котел здійснюється у присутності медичного працівника.
Впродовж року не було зафіксовано жодного випадку недотримання кухарями технології приготування страв, порушення режиму харчування дітей.
Вихователі та помічники вихователів дошкільного навчального закладу також беруть активну участь в організації харчування дітей, формують у них культуру харчування та розуміння значення прийому їжі для нормального функціонування організму. Дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно та користуватись столовим приладдям (столовою, чайною, десертною ложками, виделкою, ножем). Дітей середньої та старшої груп навчають чергувати: сервірувати столи, збирати використаний посуд, використовувати санітарний одяг.
У дошкільному закладі проводиться санітарно–просвітницька  робота серед персоналу, батьків з питань організації раціонального харчування, заслуховувались питання з організації харчування на загальних батьківських зборах, групових та нарадах при директору (завідувачу). Щомісячно проводився  аналіз виконання норм харчування.
З метою профілактики кишкових отруєнь організований посилений контроль за технологією виготовлення страви, термінами реалізації та умовами зберігання продуктів, що швидко псуються.
В середньому у 2019-2020 році харчувалося 83 дитини, з них 27 дітей пільгових категорій, для яких було організоване безкоштовне харчування (діти-інваліди, діти із малозабезпечених сімей та діти, батьки яких служать або служили в зоні АТО)  та  3 дітей – 50% оплата за харчування дітям з багатодітних сімей.
Також здійснюється харчування 12 працівників дошкільного закладу: другої страви, хліб та компот відповідно до наданих заяв.
Аналіз виконання норм харчування за 2019-2020 навчальний рік показав, що у цілому харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснювалось на 77% (ясла) та 68% (сад), але було раціональним, збалансованим, різноманітним.
У зв’язку з тим, що з  березня заборонено виготовлення салатів, що не проходять теплової обробки із овочів врожаю минулого року, з метою збільшення норм по споживанню овочів було запропоновано виготовляти овочеві гарніри (ікру, рагу, моркву тушковану), завдяки чому зменшено споживання круп.
На  100% і більше виконано норми харчування по таких продуктах:  олія,  яйця,  крупи,  сало,  сир твердий, сметана,   хліб житній,  борошно,  цукор,  чай,  томатна паста, сухарі панірувальні.
На 90% і більше виконано по соках, масло, картопля, фрукти сушені.
Причиною невиконання норм харчування дітей є значне підвищення вартості продуктів харчування та цінове розходженням між затвердженими грошовими нормами харчування і вартістю продуктового набору.
 МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Пріоритетними у 2019/2020  навчальному році були і залишаються здоров’я зберігаючі аспекти. Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Протягом навчального року медичною сестрою та директором (завідувачем) на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 77% до 95%. Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно до груп здоров’я й фізкультурних груп. Діти І та ІІ групи здоров’я займаються по основній програмі та виконують нормативи згідно з вимогами програми «Дитина», для дітей ІІІ групи здоров’я передбачено полегшення навантаження.
За результатами медичного огляду діти по групам здоров’я розподілені таким чином:

Показники

стану здоров’я

Група здоров’я Група по фізкультурі
І ІІ ІІІ Основна Підготовча Спеціальна
Кількість дітей 50 54 3 51 53 3
     % 54 50 3 55 57 3

Медичне обслуговування в ДНЗ здійснювалось протягом року сестрою медичною старшою Безнощенко Т.В., лікар-педіат в дошкільному закладі відсутній. У кожній віковій групі,  наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. Упродовж навчального року педагогами враховувався стан здоров’я дітей під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня, підбору рухливих ігор, ігор – естафет.

Систематично  аналізувались причини захворюваності вихованців, зокрема:

Показники 2018/2019

Навчальний рік

2019/2020 навчальний

рік (по 12.03.2020.)

Пропущено днів по хворобі  

492

 

246

Кількість випадків захворюваності  

89

 

51

Пропущено по застудним захворюванням  

57

 

36

Середня кількість списочного складу дітей в закладі  

110

 

109

Максимальний показник захворюванності спостерігається в зимовий період в ясельній та молодший групах. Кращим відвідування дітей було у середній та старшій групах. Показники захворюваності на 1 дитину:

Показники 2018/2019 2019/2020
Кількість днів, пропущених 1 дитиною по хворобі  

1,9

 

1,0

Кількість випадків захворювань на 1 дитину  

5,9

 

3

Кількість днів, пропущених 1 дитиною по простудним захворюванням    38 78

Причинами невідвідування дітьми дошкільного навчального закладу, окрім хвороби, є:
– збільшення днів проведених вдома за сімейними обставинами,
– перебуванням на домашньому режимі,
Медичний кабінет оснащено відповідно до «Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу» затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 та нормативних вимог.  Вся обов’язкова медична документація велась своєчасно, за встановленою формою.
Отже пріоритетним завданням педагогічного колективу ДНЗ та медичної сестри на 2020/2021 навчальний рік залишається зниження показників захворюваності в дошкільному навчальному закладі, зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій, активних форм і методів формування здоров’язберегаючої компетентності дошкільників.
З 10 червня дошкільний навчальний заклад працює за адаптованим режимом роботи та планом на літній оздоровчий період. У затвердженому плані роботи на літній оздоровчий період передбачено проведення оздоровчих заходів:
– повітряні та сонячні ванни, водні процедури;
– різні види спортивних, розважальних заходів, (відповідно до Постанови Головного Державного санітарного лікаря України від 21.05.2020. №25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19))
– до раціону харчування дітей обов’язково включати свіжі овочі, фрукти.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ
Ще одним з головних напрямків в роботі завідувача є укріплення матеріально-технічної бази закладу, всі приміщення якого відповідають санітарним вимогам.
ДНЗ № 14 «Калинка» – це комунальний заклад, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Однак, завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.
Адміністрація ДНЗ разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб закладу проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Конотопської міської ради. Протягом навчального року систематично здійснювалась виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом комунальні послуги та енергоносії. Вивіз твердих відходів. Видалено травмонебезпечні дерева (2 шт). Косметичний ремонт всіх приміщень ДНЗ та ігрових майданчиків. Всановлено нові вхідні двері. Забезпечено миючими засобами та канцтоварами. Обслуговування комп’ютерної та копіювальної техніки; обслуговування сантехнічного та електротехнічного обладнання. Проведення перевірки  заземлення та опору ізоляції електропроводки, електроприладів.
В грудні 2019 року у дошкільному закладі встановлено пожежну автоматичну сигналізацію.
Разом з заступником господарства  ДНЗ, Редько В.П., постійно працюємо над розвитком матеріально-технічної бази ДНЗ.
Наш заклад постійно працює над створенням сприятливих умов для особистісного становлення та всебічного розвитку кожної дитини дошкільного віку, робота ведеться у тісному контакті з батьками.
У нашому дошкільному навчальному закладі велика увага приділяється збереженню і зміцненню матеріальної бази, благоустрою території. Ці питання постійно та успішно вирішуються за активною участю всіх членів колективу закладу та за допомогою наших батьків усіх вікових груп, за що ми їм щиро вдячні.
Питання щодо створення належних умов функціонування дошкільного навчального закладу є і буде першочерговим.
В літній період 2020 року планується наступне:
– проведення перевірки  заземлення та опору ізоляції електропроводки, електроприладів;
– ремонт та підготовка теплової мережі до опалювального сезону;
– часткове фарбування сходів, коридору, службових приміщеннях;
– поточний ремонт приміщень дошкільного навчального закладу, груп з метою якісної підготовки до нового навчального року та роботи закладу в осінньо-зимовий період;
– придбання миючих засобів;
– заміна 2 вікон;
– придбання кухонного посуду на харчоблок;
– заміна шафи для інвентаря та шаф для дитячих рушничків у групі раннього віку.
Адміністрація приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Подвір’я завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються дошкільниками, вихователями та обслуговуючим персоналом. Своєчасно обрізуються дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування
трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території ДНЗ.
Проте існує ряд проблем, що потребують вирішення:
– ремонт асфальтного покриття на території закладу;
– залишається проблема оновлення обладнання на ігрових майданчиках;
– облаштування території закладу новим парканом з одного боку;
– потребують заміни 16 вікон.
Я вдячна батькам, які допомагають нам в проведенні ремонтних робіт у закладі, створювати затишок та комфорт для дітей в групах (фізично).
Наш заклад користується попитом серед батьків. Колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою все нові і нові завдання. І першочергове завдання – створення умов для виховання та оздоровлення наших дітей.
Головним є те, що заклад прагне бути тим місцем, де діти можуть фізично розвиватись, навчатись, виховуватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, весело й щасливо жити.
Вважаю, що вагомим критерієм оцінки моєї управлінської діяльності можна вважати сприйняття мене як керівника працівниками, дітьми, а через них і батьками. Якщо діти пишаються своїм закладом, то це означає, що вони пишаються і своїми педагогами.
Усвідомлюю, що розумно будувати взаємовідносини педагогів, їх помічників, дітей, батьків, можна тільки там, де всі відчувають свою приналежність до найвищої справи на Землі – формування Людини.
Розумно організоване керівництво повинно, в першу чергу, сприяти залученню
кожного члена системи «діти-батьки-педагоги-завідувач» до вирішення усіх питань освітнього процесу та уселяти в кожного віру і тверду переконаність, що він є активним і відповідальним співучасником цієї системи.
І наприкінці хочу  нагадати  цитату А.С. Макаренка «Виховуючи дітей, нинішні батьки виховують майбутню історію нашої країни, а значить і історію світу. Наші діти – це наша старість. Правильне виховання – це наша щаслива старість, погане виховання – це наше майбутнє горе, це наші сльози, це наша провина перед іншими людьми».
Ці слова є провідним поводирем і орієнтиром на кожен завтрашній день для мене, як педагога, як керівника та для всіх моїх колег, котрі не зосталися байдужими до проблем розвитку, навчання, виховання і оздоровлення наших дітей.
У зв’язку з складанням річного плану роботи закладу на 2020/2021 навчальний рік, прохання до всіх присутніх надати свої пропозиції щодо вдосконалення роботи закладу, покращення освітньо-виховної роботи, поліпшення матеріальної бази, відпочинку дітей, умов праці та відпочинку працівників дошкільного навчального закладу.
Від імені всього нашого колективу, я, як завідувач дошкільному навчальному закладі № 14 «Калинка», хочу подякувати батькам, які небайдужі до життя нашого дитячого садка та завжди приймають активну участь у різноманітних заходах, щодо його покращення, а також хочу завірити, що й надалі в дошкільному закладі буде проводитись робота щодо забезпечення належних умов життя і виховання дошкільників, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.
Дякую за увагу!

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.