Статут закладу освіти

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 “Калинка” Конотопської міської ради Сумської області (далі – дошкільний заклад) створений в 1964 році, знаходиться в комунальній власності, є неприбутковою організацією.
 • Засновник дошкільного закладу: Конотопська міська рада в особі відділу освіти.

Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 • Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003року №305, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.4. Дошкільний          заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, має самостійний баланс, власний рахунок в установі банку, символіку, ідентифікаційний номер.

1.5.Головною     метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.6.Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного, психічного здоров’я дитини;
 • виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини, повага до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 • здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

1.7. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та власним Статутом.

Самостійно відкриває рахунки та здійснює всі фінансові операції, веде бухгалтерський облік.

 • Дошкільний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою, засновником за:
 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”
 • дотримання безпечних умов освітньої діяльності;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог щодо її змісту, рівня і обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
 • Дошкільний заклад має право:
 • користуватися пільгами, що передбачені законодавством;
 • проходити в установленому порядку державні ліцензування та атестацію;
 • визначати форми та засоби організації навчально-виховної роботи.
 • Медичне обслуговування дошкільного закладу забезпечується в установленому законодавством порядку.
 • Взаємовідносини дошкільного закладу- з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладаються між ними.
 1. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 • Тип. Структура та порядок комплектування дошкільного закладу визначається засновником на основі чинних нормативних документів України про освіту, виходячи з наявного контингенту дітей дошкільного віку, ліцензування й атестації дошкільного закладу, функцій, напрямів освітньої діяльності, добору педагогічних кадрів, фінансового забезпечення.
 • Групи комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими) сімейними ознаками.
 • У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.
 • Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно – гігієнічних норм і правил утримання дітей з урахуванням побажань батьків, або осіб, які їх замінюють.
 • У дошкільному закладі функціонують групи :
 • денного перебування;
 • короткотривалого перебування (до 4-х годин утримання);
 • Наповнюваність груп дітьми становить:

ясельного віку 15-20 осіб; дошкільного віку -20 – 25осіб; різновікового віку д 15 – 20 осіб.

2.7.Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:

 • направлення відділу освіти міської ради встановленого зразка;
 • заяву батьків або осіб, які їх замінюють на ім’я завідуючої дошкільним закладом;
 • медичну довідку про стан здоров’я та довідку про відсутність контакту з інфекційними хворими;
 • копію свідоцтва про народження;
 • угоду між батьками або особами, які їх замінюють із завідуючої дошкільним закладом.

2.8.Зараховує дітей до дошкільного закладу завідуюча після подання батьками документів, передбачених п.2.7. цього Статуту.

2.9.За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.10.Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись за:

– бажанням батьків або осіб, які їх замінюють,

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини;

– у разі невнесення плати за харчування без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють після встановленого терміну (до 10 числа поточного місяця), а саме – 10 календарних днів;

– коли дитина не відвідує дошкільний заклад без поважних причин понад 1 місяць.

2.11.Термін повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини з дошкільного закладу, складає 10 днів.

2.12.Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують дошкільний заклад, та надання консультаційної допомоги сім’ї.

2.13.Діти,  які перебувають у дошкільному закладі короткотривало чи під соціально- педагогічним патронатом, беруться на облік у цьому закладі.

III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

3.1.Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом, 10,5 годин. Вихідні дні субота,неділя,святкові дні.

З.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7.30год. до 18.00 год.

Встановлено роботу чергових груп: з 7.00 до 7.30год ; з 18.00 – до повернення дітей батькам.

ІV.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

4.1.Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня оздоровчий період для дітей.

4.2.Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3.Річний план роботи дошкільного навчального закладу ухвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідуючою дошкільним закладом і погоджується з відділом освіти міської ради.

4.4.План   роботи закладу на оздоровчий період затверджується завідуючою дошкільним закладом і погоджується з районною санітарно-епідеміологічною станцією та відділом освіти.

4.5.У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.6.Навчально – виховний процес здійснюється за державною программою.

4.7.Дошкільний заклад організовує освітній процес за пріоритетними напрямками:

– емоційний мікроклімат сім’ї на виховання дітей;

– організація пізнавально-пошукової діяльності дошкільників у природньому довкіллі.

4.8.Дошкільний заклад може реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, від 20.01.97 №38 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами” (зі змінами) лише на основі угоди між батьками дитини або особами, які їх замінюють та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я.

4.9.Відмова батьків, або осіб які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного закладу. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ.

5.1.Порядок забезпечення продуктами харчування дітей здійснюється організацією -переможцем тендерних торгів, віповідно Санітарних правил.

5.2.У дошкільному закладі встановлено 4-х разове харчування: сніданок, обід, полуденок, вечеря, на літній оздоровчий період – 5-ти разове харчування (вводиться II сніданок).

5.3.Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника, та керівника дошкільного закладу.

 1. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
 • Медичне обслуговування дітей забезпечується штатною медичною сестрою та лікарем дитячої відділкової лікарні ст. Конотоп на безоплатній основі за територіальним розподілом.
 • Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.
 • Дошкільний заклад забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1.Учасниками  навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: вихованці дошкільного закладу, завідуюча, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2.Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов’язки визначаються Законом України “Про освіту», «Про дошкільну освіту», цим Статутом та іншими нормативними документами.

7.3.Права дитини у сфері дошкільної освіти:

– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку виховання і навчання;

– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

– захист від будь-яких форм експлуатацій та дії, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства приниження її гідності;

– здоровий спосіб життя.

7.4.Права батьків або осіб, які їх замінюють:

– обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу з питань навчання та виховання дітей;

– брати участь у покращенні організації навчально – виховного процесу та зміцненні матеріальної бази дошкільного закладу закладу;

– захищати в органах самоврядування дошкільного закладу та у відповідних державних і судових органах законні інтереси своїх дітей;

– звертатись з питаннями до відповідних органів відділу освіти;

– заслуховувати звіти завідуючої та вихователів дошкільного закладу про роботу у виховних группах;

– відмовлятися від надання платних послуг.

7.5.Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:

– своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі у встановленому порядку;

– своєчасно сповіщати про можливу відсутність або хворобу дитини;

– слідкувати за станом здоров’я дитини;

– у разі невиконання батьками обов’язків, передбаченим чинним Законодавством України, дошкільний заклад може виступити позивачем до суду про позбавлення їх батьківських прав;

– в разі не відвідування дитиною закладу освіти протягом трьох днів, батьки зобов’язані подати довідку про стан здоров’я дитини;

– батьки повинні приводити дітей до дошкільного навчального закладу добре вимитими, одягненими в чистий одяг, підстриженими, з обрізаними нігтями. Батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби;

– приводячи дітей до дошкільного навчального закладу, батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобов’язані передати дитину батькам.

7.6.Педагогічними працівниками дошкільного закладу можуть бути особи з високими моральними ‘Лями. які мають вищу дошкільну освіту, професійну практичну підготовку, фізичних стан яких їзе змогу виконувати покладені на них функції.

7.7.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про сз:ту”. “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, правилами внутрішнього ~г> дового розпорядку, Статуту.

7.8.Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.9. До працівника можуть застосовуватись будь-які форми заохочення, що містяться в затверджених удовим коллективним договором та правилах внутрішнього трудового розпорядку. ~ 3 Педагогічні працівники дошкільного закладу мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів та засобів роботи з дітьми;
 • брати участь в роботі органів самоврядування закладу;
 • на підвищення кваліфікації;
 • участь у методичних об’єднаннях, нарадах, конференціях;
 • проводити в установленому порядку науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • участь в обговоренні і вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;
 • отримання пенсії, у т.ч. і за вислугою років.

7.10. Педагогічні працівники дошкільного закладу зобов’язані:

 • дотримуватися Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни, умов трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загально – людської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, пелагічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівника;

7.11. Працівники дошкільного несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я вихованців згідно із законодавством.

7.12. Працівники дошкільного закладу проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору, трудової угоди або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VIII.УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1 .Управління дошкільним закладом здійснюється відділом освіти міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади начальником відділу освіти за погодженням з міським головою гідно чинного законодавства України.

8.3.Керівник дошкільного закладу :

-відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених законом України ” Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

– здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

– діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях;

– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

– приймає на роботу та звільняє з роботи обслуговуючий персонал дошкільного закладу;

– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження , контролює їх виконання;

– контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

– затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку , посадові інструкції за погоженням з ПК;

– забезпечує дотримання санітарно – гігієнічних , протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

– контролює відповідність застосованих форм , методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим , психофізіологічним особливостям , здібностям і потребам;

– підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідницько – експериментальну роботу педагогів;

– організовує різні форми співпраці з батьками або особами , які їх замінюють;

– щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб , які їх замінюють.

8.4.Дорадчим    колегіальним органом дошкільного закладу є педагогічна рада, до складу якої входять усі педагогічні працівники, можуть входити голови батьківських комітетів. Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладм.

Педагогічна рада:

– розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

– організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

– приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників;

– визначає план роботи дошкільного закладу, затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

– визначає шляхи співпраці дошкільного закладу з сім’єю.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреби дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше чотири рази на рік.

8.5.Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу 2/3, батьків-1/3.

Термін їх повноважень становить один рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

– приймають Статут;

– обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

– заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

– розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

– затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.6.У         період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів, (працівники дошкільного закладу, батьки, відділ освіти, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1.Матеріально-технічна база дошкільного закладу включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу.

9.2.Матеріально-технічна база дошкільного закладу включає: 4 кімнати для занять, 4 спальні, медичний кабінет, приміщення для адміністративного, педагогічного, обслуговуючого персоналу, харчоблок, пральню.

9.3.Відповідно до рішення Виконавчого комітету Конотопської міської ради народних депутатів від ЗО січня 1998 року дошкільному закладу передано земельну ділянку площею 0.2757 Га, де розміщені будівля, господарські будівлі, ігрові майданчики, сміттєзбиральник

9.4.Будівлі, споруди,комунікації, інвентар,обладнання,ігрові майданчики та інші матеріальні цінності передані дошкільному закладу в оперативне управління.

9.5.Дошкільний заклад згідно з чинним законодавством користується виділеною земельною ділянкою за призначенням і несе відповідальність за дотримання вимог її охорони.

9.6.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна дошкільного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

9.7.Збитки, завдані дошкільному закладу внаслідок порушення майнових прав засновника юридичними чи фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 1. ФІНАНСОВО-Г ОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1.Джерелами формування кошторису дошкільного закладу є:

– кошти місцевого бюджету;

– кошти фізичних та юридичних осіб;

– кошти, отримані від надання освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у дошкільному закладі;

– платні гуртки;

– консультації для дітей понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами дошкільного закладу;

– організація “груп здоров’я”, спортивних, фізкультурно-спортивних заходів;

– здавання в оренду будівель, споруд та іншого нерухомого майна, обладнання, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, яке не погіршує соціально-побутові умови працівників заклад, дітей.

10.2.Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.3.Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади.

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1 .Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 11.У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) дошкільного закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю.

11.2.Контроль   за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади – відділом освіти міської ради.

11.3.Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом встановлюється міською радою відповідно до чинного законодавства.

XII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

12.1.Реорганізація дошкільного закладу відбувається шляхом злиття, об’єднання, поділу, виділення.

12.2.Ліквідація   проводиться ліквідаційною комісією, призначеною міським головою, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

12.3.З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним закладом.

12.4.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного закладу, виявляє його кредиторів і дебіторів і розраховується з ними. Складає ліквідаційний баланс і представляє його міському голові.

12.5. При реорганізації або ліквідації дошкільного закладу, дітям надається можливість перевестись до іншого дошкільного закладу на території міста, а працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

12.6. У      випадку реорганізації права та зобов’язання дошкільного закладу переходять до право наступників відповідно до чинного законодавства або зазначених дошкільних закладів.

 

 

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.