ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 

СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради

дошкільного навчального закладу протокол № 1 від 31.08.2022 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор (завідувач)

Оксана ЯНЦЕР

Наказ № 72-од від 31.08.2022.

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

КОНОТОПСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ЯСЛА-САДОК) №14 «КАЛИНКА» КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2022-2023 Н.Р.

 

 

ЗМІСТ

Загальні положення

Розділ І. Особливості організації освітнього процесу.

Розділ ІІ. Пріоритетні завдання на навчальний рік, інноваційна, експериментальна діяльність.

Розділ ІІІ. Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності.

Розділ ІV. Інструменти забезпечення якості освіти.

Розділ V. Інструменти проведення моніторингу освітнього процесу.

Розділ VІ. Основні показники реалізації освітньої діяльності.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Діяльність Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла-садка)  №14 «Калинка» Конотопської міської ради Сумської області спрямована на урахування реалій сьогодення та дії правового режиму воєнного стану та на питання, щодо створення безпечного, комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу. Підвищення якості освітньої діяльності залишаються пріоритетними і в 2022/2023 навчальному році. Окрім того, особлива увага приділяється роботі з батьками й налагодженню тісної комунікації між усіма учасниками освітнього процесу та формуванню соціально громадянської компетентності дітей дошкільного віку.

Дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. Метою дошкільної освіти у дошкільному закладі є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок, що здійснюється відповідно Базового компоненту дошкільної освіти.

Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі №14 «Калинка» здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення про ЗДО, Санітарного регламенту ЗДО, пріоритетного напрямку його роботи.

МЕТА ПРОГРАМИ:  організовувати побудову освітнього процесу з дітьми дошкільного віку на основі формування досвіду дитини у спілкуванні з дорослими та однолітками в усіх специфічно дитячих видах діяльності (предметно-практична, ігрова, мистецька, пізнавальна) у матеріально-технологічному універсальному розвивальному середовищі на засадах діяльнісного, компетентнісного, особистісно зорієнтованого, інтегрованого, соціокультурного принципів організації освітнього процесу.  Створення та забезпечення здорового, безпечного, комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу, підвищення якості освітньої діяльності закладу

 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Розділ І. Особливості організації освітнього процесу

Розділ ІІ. Пріоритетні завдання на навчальний рік, інноваційна, експериментальна діяльність

Розділ ІІІ. Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності.

Розділ ІV. Інструменти забезпечення якості освіти.

Розділ V. Інструменти проведення моніторингу освітнього процесу.

Розділ VІ. Основні показники реалізації освітньої діяльності.

  ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ВИКОНАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯТИМЕ:

 • підвищенню якості та доступності дошкільної освіти;
 • всебічному розвитку дитини, формуванню її життєвої компетентності;
 • широкому застосуванню ідей гуманізму, демократії, які базуються на принципах особистісно-орієнтованого підходу до дитини та педагогіці співробітництва;
 • наданню дитині можливості повноцінно проживання періоду дитинства, реалізації її природного потенціалу;
 • реалізації індивідуального підходу до особистості;
 • формуванню механізму саморозвитку, розширенню свідомості дитини;
 • розвитку пізнавальної, вольової, емоційної сфери, базових якостей особистості;
 • збагаченню дитячих видів діяльності, сприянню вільному й конструктивному розгортанню дошкільниками свого особистісного буття;
 • створенню відповідного розвивального середовища;
 • вихованню національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, батьків, держави;
 • забезпеченню духовної єдності поколінь, вихованню поваги до батьків;
 • виробленню оптимістичної гіпотези розвитку кожної конкретної дитини, визначенню «зони її найближчого розвитку»;
 • оснащенню дошкільника навичками практичного життя;
 • розумінню внутрішнього світу кожного з учасників освітнього процесу, гармонізації їх потреб, інтересів, бажань;
 • прогресивним змінам в особистісному зростанні кожної конкретної дитини.

 

РОЗДІЛ І. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

1.Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №14 «Калинка» Конотопської міської ради Сумської області загального типу

2.У  своїй діяльності керується такими нормативно-правовими документами:

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
✔            Закон України «Про освіту» (нова редакція)

✔            Закон України «Про дошкільну освіту»

✔            Закон України «Про охорону дитинства»

✔            Базовий компонент дошкільної освіти

✔            Конвенція  ООН про права дитини

✔             Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234)

✔            Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446)

✔     Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого   Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305

✔     Статут закладу

✔     Примірне положення «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178

✔     Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 та внесеними змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти, молоді та спорту України №1473 від 20.12.2011, наказу Міністерства освіти і науки України    №1135 від 08.08.2013 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ:

✔     Лист МОН від 27.07.2022 № 1/8504-22 “Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному”

✔     Лист МОН від 09.08.2021 № 1/9-404 “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році”

✔      Лист МОН від 26.07.2021 №4.5/2170-21 ” Про затвердження форми звітності з питань діяльності закладів дошкільної освіти та інструкції щодо її заповнення”

✔      Наказ МОН від 17.05.2021 № 536 “Про затвердження форми звітності з питань діяльності закладів дошкільної освіти та інструкції щодо її заповнення”

✔      Лист МОН від 07.07.2021 №1/9-344 “Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік”

✔      Лист МОН від 29.06.2021 №1/9-337 “Щодо сприяння розвитку мережі закладів дошкільної освіти (відділень, груп) різних типів та форм власності та належного фінансування галузі дошкільної освіти”

✔      Наказ МОН від 31.03.2021 № 397 “Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) ”

✔      Лист МОН від 16.03.2021 №1/9-148 “Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти”

✔      Лист МОН від 10.03.2021 №1/9-128 “Щодо необхідності проведення додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків”

✔      “Рекомендації щодо забезпечення якості дошкільної освіти України в умовах карантину”, УІРО, 2021

✔      Постанова КМУ від 27.01.2021 №86 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305”

✔      Лист МОН від 22.01.2021 №1/9-50 “Щодо безкоштовного харчування дітей в закладах дошкільної освіти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб”

✔      Лист МОН від 21.01.2021 №6/60-21 “Щодо зміни установчих документів закладу дошкільної освіти”

✔      Наказ МОН від 12.01.2021 № 33 “Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція”

✔      Наказ Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71 “Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти”

✔     «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти» (лист Міністерства освіти і науки України від 09.12.2019 № 1/9-750)

✔    «Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури у закладах дошкільної освіти» (лист Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 № 1/9-765)

✔    «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками» (лист Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 № 1/9-766)

✔    Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (лист   МОН України  від  14. 02. 2019 1/11-1491)

✔    Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (лист МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249)

✔    Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах (лист від 02.09.2016 № 1/9-454)

✔    Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах (лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456)

✔    Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах (лист МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396)

✔    Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців (лист МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396)

✔    Про розроблення програм для дошкільної освіти (лист МОН України від 28.02.2013  № 1/9- 152)

✔    Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів (лист МОН України від 18.09.2014 № 1/9-473)

✔    Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період (лист МОН України від 16.03.2012 №1/9-198)

✔    Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період (лист МОН України від 28.05.2012 № 1/9-413)

✔    «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (лист МОН України від від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти

✔    «Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти» (лист МОН від 12.12.2019 №1/9-765)

✔     Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, наказ МОН України від 19.12.2017 р. № 1633

Організація діяльності  дошкільного навчального закладу у 2022/2023 навчальному році  буде залежати  від стану сьогодення та дії правового режиму воєнного стану у регіоні. Питання щодо створення безпечного та комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу й підвищення якості освітньої діяльності закладів дошкільної освіти залишаються пріоритетними і в 2022/2023 навчальному році. Окрім того, особлива увага приділяється роботі з батьками й налагодженню тісної комунікації між усіма учасниками освітнього процесу та формуванню соціальногромадянської компетентності дітей дошкільного віку.

Враховуючи епідемічний стан у країні, актуальним залишається робота закладу щодо заохочення всіх учасників освітнього процесу до дотримання гігієнічних навичок, соціальної дистанції у приміщенні та на території дошкільного навчального закладу з метою забезпечення виконання профілактичних і протиепідемічних заходів. Відповідна робота в дошкільному закладі буде здійснюватися згідно:

– листа МОН від 27.07. 2022 № 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році»;

– Постанови Головного санітарного лікаря України від 25.08.2021 №8 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороб (COVID-19)».

3.Пріоритетний напрям роботи закладу дошкільної освіти

Пріоритетним напрямком роботи дошкільного навчального закладу №14 «Калинка» є організація освітнього процесу з дітьми  є формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку.  Колектив  педагогів і батьків направляє зусилля для зміцнення національної ідентичності дітей як основи, яка виховує справжній патріотизм; сприяє формуванню у дітей позитивного образу своєї країни, утверджує активні позиції громадянина своєї країни, виховує ціннісне ставлення до своєї родини як частини свого народу, його історії, традицій, культури.

 1. Мова навчання в закладі українська
 2. Тривалість навчального року

Навчальний рік у закладі розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року: оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

 1. Режим роботи закладу

 Заклад працює за 5-денним режимом роботи.

     Режим роботи закладу –  10,5 годин

Режим роботи груп:  – з  07.30 до 18.00

 1. Мережа груп, у тому числі наявність груп

Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №14 «Калинка» Конотопської міської ради Сумської області загального типу в своєму складі має  4 вікові групи, з них:

КІЛЬКІСТЬ ГРУП ВІК ДІТЕЙ

 

НАЗВА ГРУПИ ВИХОВАТЕЛІ
1

 

Для дітей раннього віку 3-го року життя «Сонечко» Литвиненко Т.С.,

Андрієнко В.О,

1 Для дітей молодшого дошкільного віку 4-го року життя «Бджілка» Верезуб В.А.,

Кириленко Т.В.

1 Для дітей середнього дошкільного віку 5 –го року  життя «Метелики» Оникієнко Т.І.,

Кручініна Т.С.

 

1 Для дітей старшого дошкільного віку 6-го року життя «Капітошка» Поляченко Н.Ю.,

Нерода Н.Ю.

 

 

8.Форми організації освітнього процесу, види та типи занять

Освітня діяльність у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до плану роботи на навчальний рік та оздоровчий період. Організований тип діяльності  в закладі включає такі форми освітньої роботи з дітьми:

 • організовану ігрову діяльність (провідну упродовж дошкільного періоду) – шляхом проведення дидактичних, рухливих, конструкторсько-будівельних ігор, драматизацій тощо;
 • організовану навчально-пізнавальну діяльність – через заняття, а також гурткову, індивідуальну роботу, спостереження та екскурсії у природу й соціум, пізнавально-розвивальні бесіди, дидактичні ігри, елементарні досліди й дитяче експериментування у повсякденному житті;
 • організовану трудову діяльність . З метою розв’язання поставлених освітніх завдань педагоги дошкільного навчального закладу планомірно залучають дітей до різних видів праці:

– самообслуговування;

– господарсько-побутової праці;

– праці в природі;

– ручної (художньої) праці.

 • організовану художню діяльність – через образотворчі, музичні, літературні заняття та з художньої праці, розваги, свята, гуртки художньо-естетичного циклу, індивідуальну роботу та ін.;
 • організовану комунікативно-мовленнєву діяльність – за допомогою спеціальних мовленнєвих занять, бесід, розмов на особистісні та спільні теми, створення й розв’язання певних ситуацій спілкування, індивідуальної роботи у повсякденні, цілеспрямованого залучення дітей  до спілкування під час всіх форм організації життєдіяльності;
 • організовану рухову діяльність – шляхом залучення до участі у заняттях з фізичної культури, музики,  хореографічних гуртків, різних форм організації дитячої праці, рухливих ігор у повсякденному житті, фізкультурних  свят, розваг, походів,  ранкової і гімнастики після денного сну, фізкультурних хвилинок, пауз та ін.

Організована навчально-пізнавальна діяльність у дошкільному закладі не обмежується самими заняттями як найбільш відомою і популярною організаційною формою. Основними її формами є:

 • заняття різних видів (комбіновані, ігрові та сюжетно-ігрові, інтегровані, домінантні, бінарні, міні-заняття) та способу організації (фронтальні, під групові, індивідуально-підгрупові, індивідуальні);
 • гурткова робота;
 • індивідуальна робота навчально-пізнавального спрямування у повсякденні;
 • організовані дидактичні ігри у повсякденному житті;
 • екскурсії у природне і соціальне довкілля,
 • спостереження у повсякденні;
 • елементарні досліди, пошукові ситуації у повсякденному бутті та ін.

 

Група для дітей раннього віку, молодшого, середнього та старшого віку

(освітня програма для дітей від 2 до 7 років  «Дитина»)

 

Планування роботи з дітьми Форми організації життєдіяльності дітей та засоби  їх  особистісного розвитку
Педагоги використовують блочно-тематичний підхід щодо планування та організації освітнього процесу, який здійснюють за розділами програм «Дитина». У перспективних планах роботи педагоги  передбачають комплекс ранкової гімнастики на 2 тижні, планують гігієнічну гімнастику, роботу з батьками. У календарних планах  відображають форми роботи, які відповідають віковим та індивідуальним особливостям дітей, різноманітні види діяльності. Різні види занять (інтегровані, комплексні, предметні); «коло друзів»; активне слухання та спілкування, проблемні ситуації, дитячий фільм-зал.

 

Самостійна,  вільна діяльність – це специфічна форма організації життєдіяльності дітей, яка розгортається у час, вільний від організованих форм освітньої роботи (в ранкові та вечірні години, на прогулянках, в інші періоди дозвілля), як правило з ініціативи та за бажанням малюків: діти самі визначають цілі, завдання, засоби і план втілення задуму, самостійно контролюють, аналізують і оцінюють його виконання. За типом самостійної, вільної діяльності можуть розгортатися різні види специфічної дитячої діяльності: ігрова, пізнавальна, трудова, художня (образотворча, музична, музично-ритмічна, театралізована, художньо-мовленнєва), комунікативно-мовленнєва, рухова тощо.

На початку навчального року передбачено проведення  «Адаптаційно-діагностичного періоду», який триває 3 тижні. Педагоги  визначають рівень розвиненості та підготовленості дітей, проводять спостереження за їх  адаптацією після літнього відпочинку. Це дозволяє педагогам полегшити реалізацію диференційованого підходу з урахуванням індивідуальних особливостей кожного вихованця. Упродовж цього періоду вихователі проводять знайомство дітей  з персонажами програми, «Кола друзів», ознайомлюють  з правила поведінки та взаємодії  в групі, іншими моментами, що робить  життя дітей більш упорядкованим і ефективним.

Велика увага приділяється в освітній діяльності педагогіці партнерства, де батьки – повноправні учасники освітнього процесу. Вихователі діють нарівні з дітьми, створюють умови для вільного спілкування і переміщення по групі, щоб кожна дитина засвоїла інформацію, опанувала на практиці вміння та навички, набула досвіду соціальної комунікації. Педагоги продумують розташування меблів у групі, щоб воно було раціональним, діти могли займатися різноманітними видами діяльності у парах, підгрупах. Дорослі працюють так, щоб повноцінне проживання дитиною кожного дня сприяло задоволенню її фізіологічних, пізнавальних, духовних, естетичних, комунікативних потреб, запитів, інтересів з урахуванням бажань, можливостей, здібностей і нахилів малюка.

 1. Орієнтовний тижневий розподіл організованої освітньої діяльності

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової відповідає вимогам наказу. У освітньому процесі використовуються такі форми організації навчально-пізнавальної діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня, гуртки за інтересами.

Для дітей віком від 1 до 3 років проводяться заняття тривалістю до 10 хвилин.

Тривалість одного заняття:

у молодшій групі – не більше 15 хвилин;

у середній – 20 хвилин;

у старшій – 25 хвилин.

Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. У різновікових групах тривалість навчальних занять необхідно диференціювати, орієнтуючись на вік кожної дитини.

У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, педагоги проводять фізкультурні хвилинки.

Тривалість перерв між заняттями має становити не менше 10 хвилин.

Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводять переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Їх поєднують та чергують  із заняттями з музичного виховання та фізкультури.

Значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) сприяє блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. При цьому тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Тобто щодня педагог має можливість проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей молодших груп – 15 хвилин, середніх – 20 хвилин, старших – 25 хвилин.

Види діяльності за освітніми лініями Кількість занять на тиждень за віковими групами
Група для дітей раннього віку «Сонечко»

 

 

(від 2 до 3

років)

Група для дітей молодшого дошкільного віку «Бджілки»

(від 3 до 4

років)

Група для дітей середнього дошкільного віку «Метелики»

(від 4 до 5

років)

Групи  для дітей  старшого дошкільного  віку «Капітошка»

(від 5 до 6 років)

Ознайомлення із соціумом 1 2 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 4 4 5 5
Сенсорний розвиток 2
Логіко-математичний розвиток 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток 2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 10 11 12 15
Максимальна кількість занять на тиждень 10 14 16 20
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на 1,4 3,5 5,3 8,3

Примітки:

 1. Заняття з художньої літератури планується таким чином: у середній та старшій групах 1заняття на тиждень може бути проведено за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності; з розвитку мовлення у ІІ молодшій групі; у І молодшій групі та групі раннього віку ‒ інтегруватися у вище названі заняття.

Художньо-продуктивна діяльність (образотворча) може проводитися у другу половину дня у дошкільних групах (4-ий, 5-ий, 6-ий р.ж.).

 1. Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Фізкультурні заняття можуть проводитися у другу половину дня у дошкільних (4-ий, 5-ий, 6-ий р.ж.) групах.

3.Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок реалізації блочно-тематичного принципу планування, проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів.

Робота в гуртках за інтересами дітей є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 25 хв.

 

з/п

Назва гуртка Спрямування Графік роботи Керівник
1.  «Скарбниця моралі»

 

 

Формування духовно-моральних цінностей Понеділок

16.00-16.25

Кириленко Тетяна Василівна
2. «Танцювальна мозаїка (ритміка)»

 

Художньо-естетичне спрямування Середа

16.00-16.30

Поляченко Наталія Юріївна
3. «У світі почуттів та емоцій»

 

Основи емоційної культури Вівторок

16.00-16.25

Верезуб Валентина Анатоліївна
4.  «Вправні пальчики» (нетрадиційні техніки малювання) Художньо-естетичне спрямування Четвер

16.00-16.30

Нерода Наталія Юріївна
5. «Умілі рученята»

 

Художньо-естетичне спрямування П’ятниця

16.00-16.25

Оникієнко Тетяна Іванівна

РОЗДІЛ ІІ. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК, ІННОВАЦІЙНА, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виходячи із аналізу освітньо-виховної роботи дошкільного навчального закладу за 2021-2022 навчальний рік визначено основні завдання на 2022-2023н.р.:

 1. Створення безпечних умов для всебічного розвитку дошкільника.
 2. Формування соціально-громадянської компетентності дітей

дошкільного віку

 1. Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку.
 2. Самоосвіта та самовиховання як умова успішної діяльності вихователя в сучасних умовах.
 3. Гра, як природний ресурс дитини для подолання кризових ситуацій.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПЕДАГОГИ ДНЗ №14 «КАЛИНКА» В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

№ з/п Назва педагогічної технології Сутність

технології

Категорія дітей Очікувані результати
1. «Кольорові долоньки» (І.Ликова «Формування естетичного-ставлення і художніх здібностей в образотворчій діяльності за програмою, художнього виховання, навчання і розвитку дітей 2-6 років» Ознайомлення із творами видатних художників; розвиток творчої можливості дітей; розуміння основ перспективи, кольорознавства, композиції; ознайомлення з основними жанрами і видами образотворчого мистецтва Старша вікова група Діти позитивно сприймають твори художньої літератури, твори мистецтв різних жанрів; проявляють самостійність при доборі засобів та матеріалів; володіють різними техніками та засобами зображення.
2. «Сенсорне виховання дітей раннього віку у педагогічній спадщині Марії Монтессорі»

 

 

 

 

Створення предметно-просторового середовища у якому дитина зможе найповніше реалізувати свої природні здібності та задатки. Педагог використовує в роботі самонавчальні засоби – матеріали, з якими вихованець працює, наслідуючи педагога, діючи за зразком, а потім самостійно приступає до їхнього виконання. Діти групи раннього віку Діти  більш легко опановують навички практичного життя, засвоюють сенсорні еталони.
3. Л.Шульга «Розвиток творчих здібностей дітей на заняттях з малювання»

 

Діти зображають навколишнє тільки після емоційних зустрічей з ним у процесі спостереження, розгляду картин, слухання музики, читання, розповідання. Головне завдання організації зображувальної діяльності – виховання естетичних почуттів, а допоміжне – навчання технічним прийомам. Чим більше органів чуття беруть участь у сприйманні навколишнього, тим повнішими будуть уявлення, глибшим – пізнання. Середня вікова група Сприйняття природи, предметів довкілля, декоративно-прикладного мистецтва, творів живопису і графіки, художнього матеріалу і виразних засобів. Діти  вчаться сприймати естетичні об’єкти, милуватися їхньою красою, створювати художні образи за допомогою форм і кольорів, фантазувати про їхнє життя, характер, настрій.
4. Палички Кюізенера

 

Кольорові палички є багатофункціональним математичним посібником, який дозволяє «через руки» дитини формувати поняття числової послідовності, складу числа, відносин «більше – менше», «право – ліво», «між», «довший», «вище».  Набір сприяє розвитку дитячої творчості, розвитку фантазії і уяви, пізнавальної активності, дрібної моторики, Молодша вікова група Використання  паличок Кюізенера в  роботі з дошкільниками сприяє їх інтелектуальному розвитку
5. «Чудеса на піску» (авт.. Т.М. Грабенко, Т.Д.Зінкевич-Євстигнєєва)

 

Створення природного стимулюючого середовища, в якому дитина відчуває себе комфортно і захищено, виявляючи творчу активність. Для цього слід добирати завдання, що відповідають можливостям дитини; формулювати інструкцію до ігор в казковій формі; виключати негативну оцінку її дій, ідей, результатів, заохочуючи фантазію і творчий підхід. Всі вікові групи Розвиток мови, моторики, слуху, товариськість, креативність, творчі здібності. Зняття стресу, позбавлення страхів, допомагає висловити внутрішні конфлікти та переживання, підвищення самооцінки. Пісочна терапія сприяє формуванню маленької особистості самоповаги, навчить розуміти себе.
6. Створення  інноваційного розвивального предметного середовища

 

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі №14 «Калинка» здійснюється відповідно до вимог  Базового компонента  дошкільної освіти, який  є державним Стандартом дошкільної освіти України та реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням, що затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Базовий компонент дошкільної освіти визначає вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів освіти дитини дошкільного віку (6 (7) років), а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті відповідно до міжнародних стандартів якості освіти.

Мета Стандарту — збереження самоцінності дошкільного дитинства, визначення особливостей та вимог до рівня розвиненості, освіченості та вихованості дитини дошкільного віку, забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою.

Стандарт спрямований на забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти всіх дітей раннього та дошкільного віку, зокрема дітей з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; утвердження людської гідності та гуманних взаємин між дітьми та батьками-вихователями в дитячих будинках сімейного типу; соціальну підтримку сім’ї та родинних стосунків. Виконання вимог Стандарту забезпечується з урахуванням задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей дитини в найбільш оптимальній для кожної дитини формі.

Цінності дошкільної освіти:

 • визнання самоцінності дошкільного дитинства, його потенціалу та особливої ролі в розвитку особистості;
 • щасливе проживання дитиною дошкільного дитинства як передумова її повноцінного розвитку та подальшої самореалізації у житті;
 • повага до дитини, особливостей її розвитку та індивідуального досвіду;
 • зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дитини;
 • цінувати життя і благополуччя як вміння плекати, підтримувати та створювати сприятливі умови для себе та інших у безпечному середовищі в природному, предметному та соціальному оточенні;
 • розвиток творчих задатків, здібностей, талантів дітей;
 • збереження традицій національного досвіду сімейного та суспільного виховання для збагачення культурного потенціалу взаємодії між поколіннями.

Оновлений БКДО передбачає такі обов’язкові освітні напрями – інваріантний складник. Освітні напрями:

 • Особистість дитини
 • Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі
 • Дитина в природному довкіллі
 • Гра дитини
 • Дитина в соціумі
 • Мовлення дитини
 • Дитина у світі мистецтва.

Результати навчання за освітніми напрямами відтепер оцінюються через отримання компетентностей:

 • рухова і здоров’язбережувальна
 • особистісна
 • ігрова
 • предметно-практична та технологічна
 • сенсорно-пізнавальна
 • логіко-математична та дослідницька
 • природничо-екологічна з навичками, що орієнтованці на сталий розвиток
 • соціально-громадянська
 • комунікативна
 • мовленнєва
 • художньо-мовленнєва
 • мистецько-творча (художньо-продуктивна, музична, театралізована)

Варіативний складник. Освітні напрями:

 • Особистість дитини. Спортивні ігри
 • Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Комп’ютерна грамота
 • Мовлення дитини. Основи грамоти
 • Мовлення дитини. Іноземна мова
 • Дитина в соціумі. Соціально-фінансова грамотність
 • Дитина у світі мистецтва. Хореографія

ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

КОНОТОПСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДКА) №14 «КАЛИНКА» В 2022-2023 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Навчальна програма Кількість груп, які навчаються за даною програмою Кількість дітей, які навчаються за даною програмою
Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (науковий керівник проекту Огнев’юк В.О.) (лист ІМЗО від 14.07.2020 №22.1/12-Г-572, лист МОН від 23.07.2020 №1/11-4960) 4 78
Парціальна програма «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.); (лист ІМЗО від 08.11.2019 №22.1/12.Г.1054) 1 17
 Парціальна програма «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.); (ПР.№3 від 21.06.2022. №1.0009-22) 2 44

 

Освітня програма «Дитина» створена для вихователів, батьків та інших осіб, залучених до виховання та навчання дітей від 2 до 7 років. Програма «Дитина» оновлена відповідно до Державного стандарту дошкільної освіти України та рекомендована МОН.

Серед особливостей змісту освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»:

– гармонійний розвиток дитини, а не цілеспрямована підготовка до школи;

– гармонійне поєднання традиційних та нетрадиційних форм роботи;

– інтеграція різних видів діяльності.

Програма «Дитина» змістовно розподіляється на варіативну (вибіркову) та інваріантну (обов’язкову) частини.

До інваріантної входять такі розділи:

«Особистість дитини» Вікові особливості дітей, як зміцнити здоров’я та забезпечити фізичний розвиток
«Мовлення дитини» Розвиток мовлення, уміння спілкуватися, формулювати та висловлювати свої думки
«Дитина в соціумі» Основи трудового виховання, взаємодія із суспільством та довколишнім світом
«Гра дитини» Гра як засіб самовираження і розвитку дитини. Ігри, які узагальнюють матеріал опрацьованих розділів та концентрують у собі різні види діяльності
«Дитина у природному довкіллі» Природа та світ навколо нас, формування знань про природні явища та процеси на планеті Земля
«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Сенсорний досвід та враження, як розвинути вміння розрізняти колір, величину та форму
«У світі культури» Театралізована, образотворча, літературна та музична діяльність, які тісно переплітаються між собою та розвивають дитячу творчість
«Сім’я і дитячий садок», «Місточок до школи» Взаємодія вихователів з батьками, підготовка вихованців до навчання у першому класі
«Діти з особливими освітніми потребами» Організація роботи вихователів з дітьми, які потребують особливої уваги

Варіативна частина містить такі розділи:

 • «Подорожуємо у світ англійської мови» (укладено відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти 2012 року)
 • «Комп’ютерна грамота»
 • «Шахи»
 • «Хореографія»

У програмі «Дитина» вихователі та батьки дошкільників знайдуть відповідь на такі запитання:

– Як організувати життєдіяльність дітей в залежності від їх віку? Зокрема:

Орієнтовний розподіл часу на заняття, розваги та відпочинок у будні та вихідні (осінньо-зимовий та весняно-літній періоди)

– Допустиме навчальне навантаження на дітей — кількість годин на тиждень в залежності від форми групової роботи

– Яким способом загартувати, оздоровити дитину та виховати в ній культурно-гігієнічні навички?

– Які вправи та ігри можна використати під час фізичних занять?

– Що потрібно для розвитку мовленнєвих умінь?

– Що повинна знати дитина про соціум?

– В які ігри цікаво та корисно грати дітям?

– Що повинна знати дитина про об’єкти та явища природи?

– Яким чином розвинути вміння орієнтуватися в сенсорно-пізнавальному просторі?

– Які літературні, образотворчі та музичні твори можна використовувати на заняттях?

У програмі є вправи, заняття, ігри та теоретична інформація, яку можна використовувати, організовуючи навчально-виховний процес.

Увесь матеріал програми підібраний відповідно до потреб, які має дитина у ранньому, молодшому, середньому та старшому дошкільному віці та особливостей її психічного й фізичного розвитку.

РОЗДІЛ ІV. ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

1.КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У закладі працює 24 працівника, з них 11 педагогів, в тому числі директор, вихователь-методист, практичний психолог, музичний керівник на даний час відсутній.

ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ СТАНОМ НА 01.09.2022 РОКУ.

 

Назва посади

 

 

 

 

Усього працівників за посадою Спеціаліст вищої категорії Спеціаліст першої категорії Спеціаліст другої категорії Спеціаліст Без кваліфікаційної категорії
Вихователь 8 1 2 1 3 1
Вихователь-методист 1 1
Музичний керівник 0
Інструктор з фізкультури 0
Практичний психолог 1 1
Директор 1 1
Усього

 

11 2 3 2 3         1

 

РЕЄСТР 
ФАХІВЧИНІ ДНЗ №14 «КАЛИНКА»,  ЯКА НАДАЄ ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНІ   ПОСЛУГИ  В 2022-2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

ПІБ, посада, група Спеціальність Кваліфікація Серія, номер та дата видачі диплома про вищу освіту Найменування закладу вищої освіти, що видав диплом
1 Биркун А.А.

– практичний психолог

(всі вікові групи)

 

«Соціальна педагогіка»

Практичний психолог у навчальних закладах ЕН №45673018 Ніжинський державний університет ім.М.Гоголя, 2013

 

2.МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти знаходиться на належному рівні. Усі приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Освітнє середовище  наповнено відповідно до «Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти» (наказ МОН від 19.12.2017 № 1633). Відсоток забезпечення складає – 82,5%. Безпечність умов у закладі створено відповідно до вимог Листа МОН України від 14.02.2019 р. № 1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти».

Дошкільний навчальний заклад № 14 «Калинка» має:

– кабінет практичного психолога;

– медичний кабінет;

– методичний кабінет;

– кабінети директора, завідувача господарства, каштеляна;

– харчоблок;

– пральну кімнату;

– комору та льох;

– групові приміщення;

– ігрові  майданчики.

У склад групових приміщень входять: ігрова кімната, спортивний осередок, роздягальня, спальня, кімната для умивання, туалет. Площа ігрових кімнат складає від 70-75м², що дозволяє проводити музичні та фізкультурні заняття. Кожна ігрова кімната оснащена піаніно та музичним центром.

Інтер’єр кожної вікової групи відповідає її профілю, відрізняється своїм стилем. Педагоги використовують в оформленні панно, різнопланові композиції, виставки-презентації, фотокомпозиції.         Групові кімнати устатковані необхідними дитячими меблями, м’яким інвентарем, які відповідають санітарно-гігієнічним, естетичним вимогам. У роздягальнях всіх вікових груп розміщені фотостенди, інформаційні куточки для батьків, виставки  дитячих робіт, поради психолога, вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога.

В усіх вікових групах у наявності є сучасні яскраві іграшки та ігрові посібники, які відповідають віковим особливостям дітей. Вони достатньо зручно розміщені в різноманітних ігрових осередках, що створює сприятливу атмосферу для розвитку особистості дошкільника, його творчих здібностей тощо.  Іграшки та предмети для ігор зберігаються на відкритих поличках. Іграшки дрібного та середнього розміру зберігаються у коробках і розміщені у доступних для дітей місцях. Педагоги для організації роботи з дітьми мають необхідні демонстраційні та роздаткові матеріали, літературний матеріал, дидактичні та розвивальні ігри тощо.

У кожній групі дошкільного закладу наявні технічні засоби навчання. Дошкільний заклад має 4 телевізори, 3 комп’ютера,  2 принтера, 1 ксерокс, підключення до мережі Інтернет.

Педагоги закладу постійно спрямовують свої зусилля на створення сприятливих умов для розгортання дошкільниками свого буття, заохочують творчу активність дітей у специфічних для дошкільного віку видах діяльності: сюжетно-рольовій грі, продуктивній діяльності, спілкуванні з дорослими та однолітками. З цією метою вони створили відповідне розвивальне середовище, яке забезпечує умови для того, щоб діти набували навичок практичного життя, збагачували свій індивідуальний досвід з різних освітніх напрямів БК, розвивали загальні здібності: розумові, комунікативні, організаторські, конструктивні тощо. У кожній віковій групі є ігрові осередки сюжетно-рольових, театралізованих, настільно-друкованих, будівельних ігор. Також функціонують бібліотечний, художній, музичний, етнографічний осередки.  У групах є куточки природи, де проводяться самостійні та організовані спостереження, праця, чергування, нескладні досліди, є живі об’єкти, зібрані квіти відповідно до віку дошкільників, різні необхідні матеріали та обладнання для проведення експериментування, пошуково-дослідницької діяльності. У групах також облаштовані куточки чергових, є спортивні осередки, де зберігається необхідне обладнання для проведення загартовуючих процедур, фізкультурних комплексів на повітрі, рухливих ігор, ігор-естафет, матеріали з валеологічного виховання дошкільників.

Територію закладу прикрашають яскраві квітники, рабатки, клумби. Кожна вікова група має  ігровий майданчик з трав’яним покриттям для проведення прогулянок з дітьми. На майданчиках розташовані альтанки, столи та лави для дошкільників, різноманітні спортивні та ігрові споруди, нетрадиційне ігрове обладнання для забезпечення рухової активності дітей  протягом дня.  Спортивний майданчик відсутній.

 

РОЗДІЛ V. ІНСТРУМЕНТИ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

У дошкільному закладі проводяться моніторингові дослідження аналізу рівня обізнаності, вмінь та вправності дітей, відповідно до вимог Базового компонента та освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

РОБОЧА ГРУПА З ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

керівник групи  —  Биркун Н.В., вихователь-методист;

члени групи:

– Биркун А.А., практичний психолог;

– Литвиненко Т.С., вихователь;

– Кириленко Т.В., вихователь;

– Оникієнко Т.І., вихователь;

– Поляченко Н.Ю., вихователь;

– Безнощенко Т.В., сестра медична старша.

 

ВІКОВА ГРУПА ПІБ ПЕДАГОГІВ ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 

Група раннього віку «Сонечко»

Вихователі:

Литвиненко Т.С., Андрієнко В.О,

За моделлю  Херсонської академії неперервної освіти

(Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти: методичний посібник/упоряд.: Н.М.Шаповал, В.О.Левченко, Г.М.Остапюк та ін.; за заг.ред. Н.М.Шаповал, О.М.Кулик, Т.В. Киричук. – 3-тє вид., зі змін. – Тернопіль: Мандрівець, 2021. – 184с.)

 

Група  молодшого віку «Бджілки» Вихователі:

Верезуб В.А.,

Кириленко Т.В.

Група для дітей середнього дошкільного віку «Метелики» Вихователі:

Оникієнко Т.І.,

Кручініна Т.С.

 

Група для дітей старшого дошкільного віку «Капітошка» Вихователі:

Поляченко Н.Ю.,

Нерода Н.Ю.

РОЗДІЛ VІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПОКАЗНИКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА
Психофізіологічний розвиток:

▪      відносна стабільність та рухливість нервової системи

▪      проявляє достатню рухову активність

▪      проявляє умілість рук, практичну вправність

▪      здорова, не має хронічних хвороб

▪      володіє основними гігієнічними навичками

▪      знає свою статеву належність, усвідомлює її незмінність, розуміє, чим відрізняється від представників протилежної статі

▪      володіє основами безпеки життєдіяльності

▪      працездатна, втомлюється лише після чималого навантаження

▪      користується як провідною правою/лівою рукою

▪      не заїкається і не має інших невротичних проявів

Інтелектуальний розвиток:

▪  володіє елементарною системою знань про основні предмети і явища навколишнього світу та саму себе, а також деякими простими поняттями

▪  уміє концентрувати увагу, виконує вимогу за інструкцією дорослого

▪  диференційовано сприймає різноманітну інформацію (візуальну, аудіальну, тактильну)

▪  здійснює елементарні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації

▪  усвідомлює основні зв’язки між явищами

▪  має розвинене логічне запам’ятовування – добре запам’ятовує і відтворює

▪  встановлює логічну послідовність подій

▪  відтворює зразок на вимогу

▪  робить припущення, висуває гіпотези, виявляє елементи креативності

▪  розрізняє звуки мовлення, співвідносить їх з буквами, синтезує звуки у слова; знаходить потрібні слова для вираження думки, використовує складні речення

▪  диференціює числа, додає і віднімає у межах 10, визначає найпростіші зміни цифрових рядів

▪  розрізняє реальне і уявне, зовнішнє і внутрішнє

Мотиваційний розвиток:

▪  хоче йти до школи

▪  вирізняється високою допитливістю — розвинена пізнавальна мотивація

▪  може поступитися «хочу» заради «необхідно», відмовитися від бажаного на користь соціально важливого

▪  має сформовану мотивацію досягнення, прагне досягти успіху

▪  свідомо й відповідально ставиться до майбутнього шкільного життя

▪  зацікавлено ставиться до спілкування з новими дорослими та однолітками

▪  у соціально прийнятний спосіб самореалізовується, самостверджується

▪  має сформовану первинну систему матеріальних і духовних потреб

Емоційний розвиток:

▪      переживає глибоко, виражає почуття щиро, яскраво

▪      сприйнятлива, диференціює емоційно-смисловий характер зовнішніх впливів, чутлива до нього

▪      знає основні емоції, особливості їх вираження мімікою, жестами, діями, тональністю голосу

▪      адекватно виражає свої ставлення, настрій, стан

▪      утримується від імпульсивних реакцій, негативних емоцій

▪      чутлива до значущих людей, виявляє чуйність, намагається бути суголосною стану та настрою інших

▪      оптимістично ставиться до проблем і складностей, має сформоване почуття гумору

▪      володіє елементарною емоційною культурою, самовиражається у соціально прийнятний спосіб

Розвиток вольової сфери:

▪  свідомо приймає та утримує мету, діє цілеспрямовано

▪  концентрує увагу на завданні, певний час не відволікається

▪  мобілізує себе на виконання завдання

▪  розраховує на власні сили, розмірковує і поводиться самостійно

▪  звертається по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності

▪  конструктивно розв’язує проблеми, долає труднощі

▪  доводить розпочате до кінця

▪  може відстояти власну точку зору

▪  визнає свої помилки

▪  дотримується своїх обіцянок

Соціальний розвиток:

▪  приймає соціальний статус школяра, усвідомлює його важливість

▪  відкрита контактам, комунікабельна

▪  прихильно, доброзичливо ставиться до рідних, знайомих, товаришів

▪  уміє налагоджувати взаємодію, працювати в команді

▪  узгоджує індивідуальні інтереси з груповими

▪  реалізує основні моральні принципи, прагне дотримуватися в поведінці та діяльності соціальних норм і правил

▪  намагається уникати конфліктів, мирно розв’язує спірні питання, може дійти згоди, домовитися

▪  орієнтується у поведінці на вимогу дорослого та на совість як внутрішню етичну інстанцію

▪  усвідомлює межі схвалюваної і соціально неприйнятної поведінки;

▪  володіє більш-менш адекватною самооцінкою

▪  поважає себе та інших

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *